Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352611 Time Series Analysis, 5 op 
Tunniste 3352611  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Time Series Analysis  Lyhenne TSA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Mika Tarvainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssilla opitaan aikasarjamallien muodostaminen aikasarja-datalle. Kurssilla yhdistetään perinteiset signaalinkäsittely menetelmät todennäköisyyslaskennan käsitteisiin kuten stokastisiin prosesseihin. Opiskelijat pystyvät ratkaisemaan Matlab:ia käyttäen erilaisia aikasarja-analyysin menetelmiä kuten spektrianalyysi, ennustaminen sekä erilaiset signaalihajotelmat.

 
Sisältö 

Diskreettien signaalien ja systeemien teorian kertaus, todennäköisyyslaskennan kertaus, aikasarjojen formuloinnit, stationaariset prosessit, AR ja ARMA mallit, MS estimointi, LS estimointi, epästationaariset aikasarjamallit, Kalman suotimet ja tasoittimet. Muut edistyneet signaalianalyysimenetelmät.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

Luennot 36 h, laskuharjoitukset 18 h, itsenäinen työskentely 66 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste, luentomuistiinpanot

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Yliopistotutkija Mika Tarvainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Time Series Analysis  Luento- ja harjoituskurssi  Mika Tarvainen  15.03.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa