Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352610 Estimation Theory, 5 op 
Tunniste 3352610  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Estimation Theory  Lyhenne ETH 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Marko Johannes Vauhkonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee usean muuttujan todennäköisyysjakaumien käsitteet
  • ymmärtää eri estimointitapojen periaatteet ja lähtökohdat
  • osaa johtaa erilaiset lineaariset estimaattorit oletuksista riippuen, esimerkiksi: ML-estimaatti, MS-estimaatti, MAP-estimaatti, LS-estimaatti
  • tuntee epälineaarisen estimoinnin käsitteen
  • ymmärtää aikariippuvan estimaatin käsitteen
  • tuntee Kalman suotimeen perustuvan dynaamisen estimoinnin
  • osaa ohjelmoida erilaisia käytännön estimaattoreita tietokoneella
  • osaa soveltaa estimaattoreita käytännön estimointitilanteisiin
 
Sisältö 

Todennäköisyyslaskentaa, Bayes estimointi, MS-estimointi, Maximum a Posteriori estimointi, Gauss-Markov estimointi, LS-estimointi, aikariippuva estimointi, epälineaarinen estimointi, esimerkkejä.

 
Suoritustavat 

lopputentti, harjoitustyö sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

32 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Marko Vauhkonen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Estimation Theory  Yleinen tentti  Marko Johannes Vauhkonen 
22.01.21pe 12.00-16.00