Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352609 Statistical Inverse Problems, 5 op 
Tunniste 3352609  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Statistical Inverse Problems  Lyhenne SIP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Ville Petteri Kolehmainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tilastollisen inversioteorian perusteet ja kykenee soveltamaan teoriaa ja numeerisia laskentamenetelmiä käytännön ongelmiin.   

 

 
Sisältö 

Käänteisongelmien tilastollinen tulkinta. Priori- ja uskottavuusmallit, posteriorijakaumat. Inferenssi. MCMC-algoritmit. Dynaamiset inversio-ongelmat ja Kalman-suotimet. Malli- ja approksimaatiovirheet.

 

 
Suoritustavat 

kuulustelu, laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

Luennot 36 t, harjoitukset 20 t, omatoiminen opiskelu 80 t

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste. Kaipio & Somersalo: Computational and statistical methods for inverse problems, Springer-Verlag, 2004.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Ville Kolehmainen, Aku Seppänen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2020.

 
Tarjontatieto 

Corona-virus tilanteen johdosta kaikki opetus, harjoitukset, tentit, ohjaukset, seminaarit jne. on siirretty verkkoon 18.3.2020 alkaen. Opintojaksojen  vastuuopettajat antavat lisäohjeita.

 

Due to the Corona virus situation, all teaching, exercises, exams, seminars, tutoring etc. are only online as of March 18, 2020. More detailed Instructions will be given by Responsible Teachers.

 

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa