Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352609 Statistical Inverse Problems, 5 op 
Tunniste 3352609  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Statistical Inverse Problems  Lyhenne SIP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Ville Petteri Kolehmainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tilastollisen inversioteorian perusteet ja kykenee soveltamaan teoriaa ja numeerisia laskentamenetelmiä käytännön ongelmiin.   

 

 
Sisältö 

Käänteisongelmien tilastollinen tulkinta. Priori- ja uskottavuusmallit, posteriorijakaumat ja niiden tulkinta. MCMC-algoritmit. Dynaamiset inversio-ongelmat ja Kalman-suotimet. Malli- ja approksimaatiovirheet.

 

 
Suoritustavat 

kuulustelu, laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

Luennot 36 t, harjoitukset 16 t, omatoiminen opiskelu 84 t

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste. Kaipio & Somersalo: Computational and statistical methods for inverse problems, Springer-Verlag, 2004.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Ville Kolehmainen, Aku Seppänen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2022.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa