Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
3352604 Inverse Problems, 5 op 
Tunniste 3352604  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Inverse Problems  Lyhenne IPR 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Ville Petteri Kolehmainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lineaaristen inversio-ongelmien teorian perusteet ja kykenee soveltamaan teoriaa käytännön sovelluksissa esiintyvien numeeristen ongelmien ratkaisemiseen.

 
Sisältö 

Sisältö

  1. Johdanto.
  2. Lineaarisen funktioanalyysin perusteet.Singulaariarvohajotelma ja pseudoinverssi.
  3. Tikhonov-regularisointi. Epälineaariset käänteisongelmat. Sivurajoitteet ja tilastollisen tulkinnan perusteet.
  4. Iteratiiviset menetelmät.

 

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

Luennot 34 t, harjoitukset 16 t, omatoiminen opiskelu 88 t

 
Oppimateriaalit 

 

Luentomoniste, Jari Kaipio, Käänteisongelmat, 2002 (In Finnish).

Lecture notes, Jari Kaipio, Inverse Problems, 2002 (In English).

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Ville Kolehmainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Inverse Problems  Yleinen tentti  Ville Petteri Kolehmainen 
30.08.19pe 10.00-14.00