Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352542 Signal Analysis, 5 op 
Tunniste 3352542  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Signal Analysis  Lyhenne SIA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Mika Tarvainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Signaalianalyysimenetelmien perusteiden hallinta ja valmiudet niiden soveltamiseen. Opiskelija tuntee diskreettien signaalien ja systeemien peruskäsitteet ja hallitsee signaalianalyysin perusmenetelmien käytön, sekä osaa ratkaista erilaisia signaalinkäsittelyongelmia Matlab ohjelmisto käyttäen.

 
Sisältö 

Diskreetit ja jatkuvat signaalit, diskreettien systeemien teoria, diskreetti Fourier-muunnos, signaalien esikäsittely, suodinten suunnittelu, trendin estimointi ja spektriestimointi

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

36 h luennot, 18 h laskuharjoitukset

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste, luentomuistiinpanot

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Mika Tarvainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  K:Signal Analysis  Verkkokurssi  Mika Tarvainen  01.09.20 -26.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Signal Analysis  Yleinen tentti  Mika Tarvainen 
22.01.21pe 12.00-16.00