Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352601 Optimization, 5 op 
Tunniste 3352601  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Optimization  Lyhenne OPT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Tanja Tarvainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija tuntee optimoinnin teorian perusteet. Opiskelija tunnistaa erilaisia optimointitehtäviä. Opiskelija osaa muodostaa optimointitehtävän sekä pystyy valitsemaan kyseisen tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan menetelmän. Opiskelija osaa itse ratkaista eri tyyppisiä optimointi tehtäviä.

 
Sisältö 

Optimointitehtävän muotoilu, optimaalisuusehdot, optimointimenetelmien luokittelu, menetelmän valinta, lineaarinen optimointi, epälineaarinen jatkuva optimointi, kokonaisluku- ja kombinatorinen optimointi, modernit optimointimenetelmät.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

Luentoja 36 h, laskuharjoituksia 18 h.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali tai seuraavat kirjat soveltuvilta osin: S.S.Rao: Engineering Optimization Theory and Practice (John Wiley & Sons), W.Frost and D. Hoffmann: Optimization - Theory and Practice, (Springer), J.Nocedal and S.J. Wright: Numerical Optimization (Springer)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Tanja Tarvainen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020.  

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Optimization  Verkkokurssi  Tanja Tarvainen  26.10.20 -25.01.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa