Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352575 Biomechanics, 5 op 
Tunniste 3352575  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Biomechanics  Lyhenne BME 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Rami Korhonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelijat saavat hyvän käsityksen biologisten materiaalien rakenteesta ja mekaanisista ominaisuuksista sekä keskeisistä kokeellisista biomekaniikan mittaustekniikoista ja teoreettisista malleista, mukaan lukien kiinteät ja kaksifaasiset materiaalit. Kurssin jälkeen opiskelijoiden pitäisi erityisesti ymmärtää mekanismit, jotka liittyvät biologisten kudosten biomekaaniseen käyttäytymiseen sekä tietää miten näiden materiaalien ominaisuuksia pystytään mittaamaan ja mallintamaan.

 
Sisältö 

Biomekaniikan peruskäsitteet. Biologisten materiaalien rakenne ja mekaaniset ominaisuudet. Biomekaaninen metodologia. Johdatus biomekaaniseen mallinnukseen.   

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h (20%), Pienryhmäopetus 20 h (14%), Ryhmätyöskentely 12 h (9%), Itsenäinen työskentely 80 h (57%)

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste. Oheismateriaali: Van C Mow, R Huiskes: Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechano-Biology, Lippincott Williams & Wilkins, 3rd edition, 2005; B.Nigg & W.Herzog: Biomechanics of the musculo-skeletal system, John Wiley & Sons, 3rd edition, 2007; Y.C. Fung: Biomechanics - Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, 2nd edition, 2004.

 
Arvosteluperusteet 

0 (Hylätty) 5 (Erinomainen)

 
Opettajat 

Professori Rami Korhonen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020.  

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Biomechanics  Verkkokurssi  Rami Korhonen  26.10.20 -18.01.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa