Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352573 Characterization of Materials, 5 op 
Tunniste 3352573  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Characterization of Materials  Lyhenne CME 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Vesa-Pekka Lehto 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa hyvän käsityksen materiaalin analysointimenetelmien perusteista sekä keskeisistä kokeellisista tutkimusmenetelmistä. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kurssilla käsiteltyjen analysointimenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset erityyppisissä tutkimuskohteissa.

 
Sisältö 

Materiaalien rakenteesta, pintailmiöistä ja -fysiikasta. Röntgendiffraktiomenetelmät. Elektronimikroskooppiset menetelmät. Optinen spektroskopia. Atomivoimamikroskopia. Lasersironta. Kaasuadsorptio. Termoanalyyttiset menetelmät. Röntgenfluoresenssi. Muita menetelmiä.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu (vain Kuopion kampuksella), projektityö (essee), seminaari

 
Toteutustavat 

Luennot 24 h, laskuharjoitukset 14 h, laitedemonstraatiot, essee

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali. Oheismateriaali: D. Brandon and W. Kaplan: Microtructural Characterization of Materials 2nd edition, Wiley, 2008; John C. Vickerman and Ian Gilmore: Surface analysis: The Principal Techniques, 2nd edition, Wiley, 2009; E. Kaufmann (editor): Characterization of Materials, 2 Vol. set, Wiley 2003.

 
Arvosteluperusteet 

Kirjallinen tentti asteikolla 0-5

 
Opettajat 

Vesa-Pekka Lehto

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2020.

 
Tarjontatieto 

Corona-virus tilanteen johdosta kaikki opetus, harjoitukset, tentit, ohjaukset, seminaarit jne. on siirretty verkkoon 18.3.2020 alkaen. Opintojaksojen  vastuuopettajat antavat lisäohjeita.

 

Due to the Corona virus situation, all teaching, exercises, exams, seminars, tutoring etc. are only online as of March 18, 2020. More detailed Instructions will be given by Responsible Teachers.

 

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt K:Characterization of Materials  Luento- ja harjoituskurssi  Vesa-Pekka Lehto  09.03.20 -16.06.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa