Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352545 Magnetic Resonance Imaging, 5 op 
Tunniste 3352545  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Magnetic Resonance Imaging  Lyhenne MRI 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Mikko Nissi 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa käsityksen magneettikuvauksen fysiikasta, ydinmagneettisesta resonanssista ja relaksaatiosta sekä hallitsee yleisimmät kuvaussekvenssit, niiden ominaisuudet ja kuvarekonstruktion sekä kuvaussekvenssien tuottaman kontrastin. Lisäksi opiskelijalla on käsitys magneettikuvauslaitteiston instrumentoinnista, laadunvarmistuksesta sekä sovellusmahdollisuuksista.

 
Sisältö 

Magneettiresonanssin fysikaalinen tausta; relaksaatiomekanismit;kuvan muodostus; kuvaussekvenssit; kuvan rekonstruktio; kuvantamissovellukset; artefaktat; MK-turvallisuus; laadunvarmistus ja instrumentointi.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset sekä ryhmätyön kirjallinen raportti

 
Toteutustavat 

36 h luentoja, 12h harjoituksia, 4 h ryhmätöitä, 86 h itsenäistä työskentelyä ja kirjallinen ryhmätyöraportti

 
Oppimateriaalit 

Lecture material. Suggested supplementary material: D.W. McRobbie and others: MRI from Picture to Proton, Cambridge University Press 2007. E.M. Haacke et al: Magnetic Resonance Imaging, Wiley, 1999, J. Keeler: Understanding NMR Spectroscopy, Wiley, West Sussex 2005. M.H. Levitt: Spin dynamics: Basics of nuclear magnetic resonance, John Wiley & Sons Ltd. 2008.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Mikko Nissi, Antti Paajanen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Magnetic Resonance Imaging  Kuulustelu/välikoe  Mikko Nissi 
10.09.20to 12.00-16.00