Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352503 Nuclear Medicine Physics, 5 op 
Tunniste 3352503  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Nuclear Medicine Physics  Lyhenne NMP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Mikko Hakulinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa hyvät tiedot isotooppilääketieteen fysikaalisesta taustasta, kuvantamisperiaatteista, laitetekniikasta, laadunvalvonnasta ja säteilysuojelusta

 
Sisältö 

Atomi- ja ydinfysiikan perusteet, radioisotoopit, radiolääkeaineet ja niiden valmistaminen. Säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilynilmaisimet, pulssilaskennan statistiikka. Diagnostinen kuvantaminen. Gammakamera. Kliiniset isotooppitutkimukset. SPECT- ja PET-tomografia. Laadunvalvonta. Säteilyannokset.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, Laskuharjoitukset: 40% hyväksytysti tehtynä, 2 x demonstraatio KYSissä ja KYSin demonstraatioiden pohjalta kirjoitettu lyhyt raportti hyväksytysti tehtynä. Ryhmätyö esitys kurssin lopussa.

 
Toteutustavat 

Luennot 34 h, pienryhmäopetus 16 h

 
Oppimateriaalit 

SR Cherry, JA Sorenson, ME Phelps: Physics in Nuclear medicine, 3rd Edition, Saunders 2003. Luennoilla jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Mikko Hakulinen ja kurssiassistentti

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa