Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352502 Physics in Radiotherapy, 5 op 
Tunniste 3352502  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Physics in Radiotherapy  Lyhenne PRA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Jan Seppälä 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sädehoidon fysiikan teorian ja ionisoivan säteilyn radiobiologiset vaikutukset. Opiskelija osaa mallintaa eri sädehoitofraktiointien annosekvivalentit käyttäen lineaaris-neliöllistä laskentamallia. Tuntee sädehoidon mittausmenetelmät ja osaa käytännössä suorittaa absoluuttiannoksen verifioinnin ja annosmäärityksen lineaarikiihdyttimellä. Tuntee sädehoidoin eri toteutustekniikat sekä annossuunnittelun ja -laskennan perusteet. Tietää lineaarikiihdyttimen toimintaperiaatteen sekä sädehoitokentän muotoilussa käytettävät tekniikat. Hallitsee sädehoidon laadunvalvonta- sekä säteilysuojeluperiaatteet.

 
Sisältö 

-          Ionisoiva säteily

-          Kliininen säteilybiologia

-          Sädehoidon fysiikan ja dosimetrian perusteet

-          Sädehoidon hoitolaitteet

-          Ulkoinen sädehoito, fotoni- ja elektronikentät

-          Fotoni- ja elektronikenttien kalibrointi

-          Ulkoisen sädehoidoin laadunvarmistus

-          Sädehoidon annossuunnittelu ja annoslaskenta

-          Sädehoidon hoitotekniikat ja kuvantaminen

-          Brakyterapia

-          Säteilysuojelu sädehoidossa

 
Suoritustavat 

-          kirjallinen kuulustelu

-          pakolliset harjoitustyöt

-          demonstraatiot ja harjoitustyö

 
Toteutustavat 

Luennot 36h, Harjoitukset 8h, Ryhmätyö 8h, Itsenäinen opiskelu 88h

 
Oppimateriaalit 

-          Luentomateriaali

-          Recommend reading:

-          Khan, The Physics of radiation therapy

-          Podgorsak, Radiation Oncology Physics, A Handbook for Teachers and Students

-          Steel, Basic Clinical Radiobiology

-          Hall, Radiobiology for the Radiologist

-          Johns, Cunningham: The Physics of Radiology

-          Attix: Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry.

 
Arvosteluperusteet 

0 (Hylätty) 5 (Erinomainen)

 
Opettajat 

Jan Seppälä

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020.  

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Physics in Radiotherapy  Verkkokurssi  Jan Seppälä  02.11.20 -05.02.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa