Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352501 Physics in Clinical Radiology, 5 op 
Tunniste 3352501  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Physics in Clinical Radiology  Lyhenne PCR 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Petro Julkunen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijan tulee: Ymmärtää modernien röntgenkuvaustekniikoiden fysiikka ja tekninen toteutus. Ymmärtää kuvausparametrien, kuvanlaadun ja potilaan annoksen väliset yhteydet sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutusten avulla. Ymmärtää tietokonetomografian perusperiaatteet ja toteutus.  Tuntea digitaaliseen röntgenkuvaukseen liittyvä fysiikka, tekniikka ja kuvankäsittely.

 

 
Sisältö 

Kurssilla opetetaan kliinisen radiologian menetelmien perusteet ja niihin liittyvä fysiikka. Erityisesti perehdytään röntgensäteilyn tuottamiseen, sähkömagneettisen säteilyn ja materian vuorovaikutuksiin, röntgenkuvan muodostukseen, kuvanparannustekniikoihin, tomografiaan ja tutkimusten aiheuttamiin sädeannoksiin.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu + pakolliset harjoitustyöt ja demonstraatiot

 
Toteutustavat 

Luennot ja demonstraatiot 32 h, harjoitustyöt (3x2h + työselostuksen laadinta) 16 h, itsenäinen opiskelu 88 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja muut luennoitsijan osoittamat materiaalit

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Hanna Matikka. Muut luennoitsijat ilmoitetaan myöhemmin.

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Physics in Clinical Radiology  Luento- ja harjoituskurssi    11.01.21 -16.04.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa