Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513061 Akateemiset taidot metsätieteissä, 1.5 op 
Tunniste 3513061  Voimassaolo 03.05.2010 -
Nimi Akateemiset taidot metsätieteissä  Lyhenne AcaSkills 
Laajuus1.5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Blas Mola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet välittää tieteellistä tietoa erilaisille kohdeyleisöille käyttäen perinteisiä viestintää sekä IT-teknologiaa (esim. blogi). Lisäksi opiskelija tuntee tutkimusmenetelmiä ja osaa hyödyntää saamiaan tietotaitoja Pro gradu -työssään ja tutkimustulosten raportoinnissa sekä osaa esittää tieteellisiä tutkimustuloksia suullisesti.

 
Sisältö 

Tieteelliset esitystaidot, (Power Point/Prezi -esitys, posteri, jne.) ja muut viestinnän keinot (tieteellinen kirjoittaminen, IT-teknologian välineet) ja Pro gradu -työn kirjoittaminen.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja interaktiivisia harjoituksia viestinnästä ja esitystekniikoista (20 h); Harjoitukset - suullinen esitys ja ryhmätyö käyttäen IT-teknologiaa (wiki, blogi, tms). Harjoitusten teemat valitaan Euroopan metsätalouden, metsäekologian, metsäekonomian, metsäpolitiikan tai metsänsuojeluun liittyvästä aihealueesta (20 h).

Syyslukukaudella 2020 luennot ja harjoitukset etäopetuksena verkossa. 

 
Oppimateriaalit 

Lebrun, J.L (2011). Scientific Writing 2.0. World Scientific Publishing

Muu kurssilla jaettava materiaali ( target=_blank>https://wiki.uef.fi/display/ASIFS2/Home)

 
Arvosteluperusteet 

0-5 Tehtävät (100%)

 
Opettajat 

Yliopistotutkija Blas Mola ja tuntiopettajat.

 
Ajankohta 

Syksy 2020

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso järjestetään englanniksi. Opintojakso on tarjolla ainoastaan maisteriopiskelijoille.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa