Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621215 Tietojärjestelmän suunnittelu, 5 op 
Tunniste 3621215  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Tietojärjestelmän suunnittelu  Lyhenne TJS 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa esimerkiksi

  • määritellä keskeisiä tietojärjestelmien suunnitteluun liittyviä termejä sanastojen (kuten ISO Online Browsing Platform ja Unified Compliance Framework) avulla
  • selittää, miksi tietojärjestelmien suunnittelussa tarvitaan erilaisia näkymiä ja näkökulmia sekä (viite)kehyksiä
  • soveltaa mallinnusnotaatioiden (kuten ArchiMate ja Unified Modeling Language) elementtejä, kuten käyttäytymis- ja rakenne-elementtejä, tietojärjestelmien suunnittelussa
  • soveltaa tietohakemistokuvauksia käsitteellisen ja loogisen tason tietojen tarkastelussa
  • hyödyntää erilaisia työprosesseja (kuten Agile ja CMMI), kun kehitettäviä ominaisuuksia allokoidaan kehitysprojektin tehtäviksi
  • määritellä esi- ja jälkiehdot, kun tarkennetaan kehitettäviä ominaisuuksia
 
Sisältö 

Erilaiset (viite)kehykset auttavat kuvaamaan kohdealueen rakenteen ja määrittelevät keskeiset termit sekä auttavat kuvaamaan kohdealueen rakenteeseen kuuluvia elementtejä (tai entiteettejä) ja niiden välisiä suhteita (puhutaan metamalleista) – opetellaan hyödyntämään erilaisia sanastoja, standardeja ja kehittämiseen tarkoitettuja viitekehyksiä ja kuvauksia sekä opetellaan tekemään erilaisia tietojärjestelmän suunnitteluun kuuluvia kaavioita esimerkiksi ArchiMate-notaatiota tukevalla Archi-työkalulla tai UML-notaatiota tukevilla Visio-malleilla. Erilaiset kehitysalusta, kuten Azure DevOps, tarjoavat erilaisia työprosesseja (kuten Agile) – opetellaan allokoimaan tuotteen kehitysjonon ominaisuuksia esimerkiksi Azure DevOpsin avulla.  Erityisesti kurssilla opetellaan suunnittelukuvausten sisällön ristiriidattomuutta alkaen epiikkimäisestä aiheesta, tarkentuen käyttäytymis- ja rakenne-elementteihin ja edelleen tietohakemisto- ja operaatiokuvauksiin, jotka tukevat sovelluskehitystä ja muuta tietojen hyödyntämistä esimerkiksi raportoinnissa.

 
Suoritustavat 

Online-luennot 24 t (12*2 t), online-tutoriaalit 12 t (6*2 t), luentotentti (4 t) ja omatoiminen työskentely 90 t.

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetuksessa sovelletaan käänteisen oppimisen (flipped learning) periaatteita eli opiskelija perehtyy omatoimisesti annettuun aineistoon ja tekee harjoitustehtäviä. Opiskelijan oppimista tuetaan online-luennoilla ja -tutoriaaleilla – luennot keskittyvät vastaamaan mitä- ja miksi-kysymyksiin, tutoriaalit keskittyvät vastaamaan miten-kysymyksiin ja niissä arvioidaan harjoitustehtävävastauksia sekä kehitytään käyttämään erilaisia kommunikointi- ja käyttäytymistaitoja, joita tietojärjestelmien suunnittelussa tarvitaan.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali ja muu aineisto ovat Moodle-oppimisympäristössä. Luentokohtaiset aihekoostevideot tuotetaan opettajan toimesta Moodleen.  Kurssilla käytetään erilaisia suunnittelutyökaluja kuten Archi (työpöytäsovellus) ja Azure DevOps (selainsovellus). Yliopisto tarjoaa mahdollisuuden käyttää virtuaalityöpöytää, (https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx), johon voi asentaa kurssilla tarvittavat työkalut, jollei niitä voi käyttää selainsovelluksina.

 
Arvosteluperusteet 

Harjoitustehtävät (60 pistettä) ja tentti (30 pistettä) arvioidaan. Arvosanat (0–5) määräytyvät seuraavasti: 1 – min 25 pistettä, 2 – min 35 pistettä, 3 – min 45 pistettä, 4 – min 55 pistettä, 5 – min 65 pistettä. Luentotentistä on saatava vähintään 15 pistettä.

 
Edellytykset 

Mielellään seuraavat tietojenkäsittelytieteen kurssit: Johdatus tietojenkäsittelyyn ja Ohjelmointi I.

 
Ajankohta 

Tammi-maaliskuu 2021                     

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille.

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi. Osa kurssiaineistosta on englanninkielistä kuten kurssiaineistoon valitut artikkelit ja sanastojen määrittelyt

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa