Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020070 Ruotsin kielen tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020070  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Ruotsin kielen tiedonhaku  Lyhenne TH SWE 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0260 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Marja Aho 
Riitta Holopainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.  
Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.  
Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.  
Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö

 
Toteutustavat 

Opetus toteutetaan käänteisen luokkahuoneen eli flipped classroom-menetelmän avulla, jossa opiskelija tutustuu kurssin teoriaosuuteen aluksi itsenäisesti. Kurssiin kuuluva ennakkomateriaali sisältää opetusvideoita ja niihin liittyviä ennakkotehtäviä. Opiskelija katsoo videot ja suorittaa tehtävät hyvissä ajoin ennen tietokantaharjoitukseen tuloa. Tietokantaharjoituksissa ei palata tiedonhaun teoriaan, vaan harjoitellaan tiedonhakua käytännössä, omaa tutkimusaihetta apuna käyttäen. Kirjallisena lopputyönä tehdään tiedonhaku omasta kandiseminaariaiheesta.

Jos et pääse osallistumaan tietokantaharjoitusryhmään, voi osallistumisen korvata kirjallisella tehtävällä.

 
Oppimateriaalit 

Opetusvideot ja videoihin liittyvät ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta. Ilmoittautumisajan päätyttyä saat sähköpostiisi ohjeet kurssin suorittamiseen sekä linkin ja kurssiavaimen ennakkomateriaaliin.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / hylätty

 
Ajankohta 

Kurssi suoritetaan kandidaatinseminaarin yhteydessä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Ruotsin kielen tiedonhaku  Monimuoto-opetus  Riitta Holopainen 
14.10.21to 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa