Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014004 Saksa 4, 4 op 
Tunniste 8014004  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Saksa 4  Lyhenne SA4 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä saksaksi esimerkiksi erilaisissa Suomen ja Saksan kulttuureihin sekä historiaan, luontoon ja mediaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelija oppii myös kertomaan terveellisistä elämäntavoista sekä puhumaan säästä. Opiskelija osaa käyttää em. viestintätilanteissa tarvittavia saksan kielen rakenteita. Opiskelija tutustuu myös saksankielisten maiden tapoihin sekä ihmisten arkielämään.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan tavoitteissa mainituissa viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa, fraaseja ja rakenteita.
Em. viestintätilanteita harjoitellaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja opintojaksoon kuuluvat tehtävät sekä loppukokeen suorittaminen hyväksytysti.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.  

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Opintojaksolla on esim. luentoja, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä ohjattua itseopiskelua. Kontaktiopetusta on 48 tuntia ja sen lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 60 tuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä (48 tuntia) osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssi etenee nopeasti ja asioiden omaksuminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua.

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla on käytössä oppikirja:  Kauppi Eva & Odell Anja: Hallo! 3 Saksaa aikuisille. V. 2018 painos tai uudempi. Kurssilla opiskellaan kirjan loppupuoli.
Oppimateriaalina voivat olla myös opettajan jakama materiaali tai verkkoaineisto.

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %) ja loppukoe. Kurssin arvosana (5-0) on loppukokeen arvosana. Alin hyväksytty suoritus on 65 % loppukokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Kurssin uusintatenttipäivä on noin kuukauden kuluessa kurssitentistä. Tämän jälkeen uusintatenttiin voi osallistua, kun kurssi järjestetään seuraavan kerran. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle sähköpostitse viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

 

 
Edellytykset 

Saksa 1-3 tai vastaavat tiedot. Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2-B1.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille.

Kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille 5 / ryhmä.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.

 

Opetuksen kieli
suomi ja saksa

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa