Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014303 Suomi 3, 4 op 
Tunniste 8014303  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Suomi 3  Lyhenne SU3 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa toimia suomeksi monissa opintojen edellyttämissä tilanteissa ja pystyy poimimaan pääkohtia laajoistakin kokonaisuuksista, jos kieli on selkeää yleiskieltä ja aihealue tuttu. Hän pystyy seuraamaan median ajankohtaisia tekstejä ja hankkimaan kielitaitonsa avulla uutta tietoa, vaikka kaikki sanat eivät olisikaan vielä tuttuja. Opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa tunteiden, toiveiden ja menneiden tapahtumien kuvauksia, kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan sekä esittää jäsentyneitä mielipiteen ilmauksia osana keskustelua.

 
Sisältö 

• toiveet ja tulevaisuudensuunnitelmat
• media
• opinnot
• verbintaivutus passiivissa ja passiivimuotoisten verbien monipuoliset käyttötavat
• Suomen yhteiskunnan rakenteita (esimerkiksi eduskunta)

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten sinun tulee varata 108 kokonaistyöaikatuntia kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 48 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

 Arviointi: 5–0. 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %), hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, loppukoe ja mahdollinen välitentti. Kurssin arvosana (5–0) perustuu jatkuvaanarviointiin sekä arvosteltaviin harjoitustehtäviin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn loppukokeeseen vaaditaan vähintään 65 % kokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Hyväksytysti suoritettu kurssi Suomi 2 tai vastaavat tiedot ja taidot, Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A2.1

 

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella. 

 

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa