Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014302 Suomi 2, 4 op 
Tunniste 8014302  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Suomi 2  Lyhenne SU2 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa toimia toistuvissa arkipäivän suomenkielisissä viestintä- ja asiointitilanteissa. Hän osaa ilmaista toiveitaan ja tarpeitaan sekä hoitaa yksinkertaisia asioita myös puhelimessa. Hän tuntee kohteliaisuuskeinoja ja osaa antaa ja seurata suomenkielisiä ohjeita. Hän osaa kuvailla menneitä tapahtumia monipuolisesti. Hän ymmärtää helpoista median sisällöistä niiden pääasiat ja pystyy poimimaan tietoja vakiomuotoisina toistuvista teksteistä. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä, ja selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista, joissa vaihdetaan tietoa tutuista aiheista. Opiskelija tiedostaa, mihin hänen kielitaitonsa riittää. Hän osaa vaikuttaa sanallisesti ympäristöönsä ja itseään koskeviin asioihin. Hän tuntee suomalaisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita.

 
Sisältö 

• menneiden tapahtumien kuvaaminen ja aikamuotojen käyttö
• ohjeiden antaminen
• yhdysvirkkeet
• koti ja asuminen
• loma ja matkailu
• yhteiskunnan perusrakenteet ja arkipäivän suomalainen elämäntapa

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten sinun tulee varata 108 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 48 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

 Arviointi: 5–0. 

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %), hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, loppukoe ja mahdollinen välitentti. Kurssin arvosana (5–0) perustuu jatkuvaan arviointiin sekä arvosteltaviin harjoitustehtäviin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn loppukokeeseen vaaditaan vähintään 65 % kokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Hyväksytysti suoritettu kurssi Suomi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot, Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso A1.3.

 

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella. 

Opintojakson vastuuopettaja voi myöntää poikkeuksen opetussuunnitelman mukaisesta suoritustavasta erityisen painavasta syystä.

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa Joensuu: Suomi 2  Luento- ja harjoituskurssi  Katri Niemi  18.01.21 -22.04.21
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio: Suomi 2  Luento- ja harjoituskurssi    18.01.21 -22.04.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa