Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8014301 Suomi 1, 4 op 
Tunniste 8014301  Voimassaolo 01.06.2009 -
Nimi Suomi 1  Lyhenne SU1 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tervehtiä ja esittäytyä sekä kertoa suppeasti omaan elämänpiiriinsä liittyvistä ja itseään koskevista aiheista sekä kysyä ja antaa tietoja suomeksi. Hän ymmärtää yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja pystyy tuottamaan niitä itse. Opiskelija osaa käydä lyhyitä suomenkielisiä keskusteluja tutuista aiheista ja kuvata nykyhetken sekä tulevaisuuden tapahtumia. Opiskelija tietää suomen kielen tärkeimmät erityispiirteet ja tuntee suomalaista elämäntapaa.

 
Sisältö 

• esittäytyminen, perhe, harrastukset, lukusanat, kuukaudet ja viikonpäivät
• vakiomuotoiset fraasit ja niihin vastaaminen
• asiointi ja ostaminen sekä pyynnöt
• sanajärjestys ja lauseenmuodostuksen perusteet
• aktiivimuotoiset indikatiivin väite- ja kysymyslauseet
• nominin- ja verbintaivutuksen perusteet
• suomen kielen erityispiirteet

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 50 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

 
Toteutustavat 

Esimerkiksi luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset ja itsenäinen työskentely. Kurssia varten sinun tulee varata 108 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 48 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

 Arviointi: 5–0. 


Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (vähintään 50 %), hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, loppukoe ja mahdollinen välitentti. Kurssin arvosana (5–0) perustuu jatkuvaan arviointiin sekä arvosteltaviin harjoitustehtäviin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn loppukokeeseen vaaditaan vähintään 65 % kokeen maksimipistemäärästä.

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Kurssi on nollatasolta alkava alkeiskurssi.

 
Ajankohta 

 

 

 

 
Tarjontatieto 

Kurssi on suunnattu Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella. 

 

Opetuksen kieli
suomi
englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Joensuu, Kuopio: Suomi 1  Luento- ja harjoituskurssi  Katri Niemi  13.09.21 -02.12.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa