Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5211211 Markkinoinnin johtaminen, 6 op 
Tunniste 5211211  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Markkinoinnin johtaminen  Lyhenne Markkinoinnin j 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Opettajat
Nimi
Sasu Tuominen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hollesen, S.  Marketing management. A relationship approach.    Pakollinen Saatavuus
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luentomoniste ja mahdollinen muu materiaali verkkoympäristössä.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka

tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn

ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista

osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä

osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman

osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

 
Sisältö 

Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi

Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi

Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen

Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

 
Suoritustavat 

Lähiopintojakso: (tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille ja DI -muuntokoulutusopiskelijoille, osallistujamäärä maks. 35)

 

Luennot: Kontaktiluennot (12t) sekä verkkoluennot

Seminaarit: Pakollinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (8t)

Ryhmätyö: Simulaatiopelin pelaaminen verkossa sekä markkinointisuunnitelman laatiminen (62t)

Itsenäinen työskentely: (80t)

Tentti: (4t)

 

Verkko-opintojakso: (tarkoitettu ensisijaisesti sivuaineopiskelijoille ja avoimen opiskelijoille)

Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö.

 
Toteutustavat 

Kontaktiluennot sekä verkkoluennot, seminaarityöskentely, simulaatiopelin pelaaminen verkossa, markkinointisuunnitelman laatiminen, kirjallinen kuulustelu.

 
Oppimateriaalit 

Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed., tai uudempi painos.

Luentomoniste ja -materiaali verkkoympäristössä.

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu (0-5).

Lähiopintojakso: luentokuulustelu (60%), simulaatiopeli ja harjoitustyö (yht. 40%). Seminaareissa läsnäolopakko.

 

Verkko-opintojakso: verkkotentti (70%) ja harjoitustehtävä (30%)

 
Edellytykset 

Lähiopintojakso: markkinoinnin perusteet ja laskentatoimen perusteet

Verkko-opintojakso: markkinoinnin perusteet

 
Ajankohta 

Kauppatieteiden kandidaatin opintojen 2.-3. vuosi.

 
Tarjontatieto 

Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat, DI -muuntokoulutusopiskelijat

 
Avainsanat 

Markkinointistrategiat, kilpailuympäristö, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinoinnin kontrollointi.

 
Kampus 

Joensuun kampus

 
Lisätietoja 

Lähiopetuksen osallistujamäärä maks. 35, tutkinto-opiskelijat ilmoittautumisessa etusijalla. 

Opetuksen kieli: suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin johtaminen (Verkkototeutus)  Verkkokurssi  Sasu Tuominen  01.01.22 -30.06.22
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin johtaminen  Luento- ja harjoituskurssi  Sasu Tuominen  13.01.22 -31.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin johtaminen  Kuulustelu/välikoe  Sasu Tuominen 
29.04.22pe 13.00-17.00
ilmoittautuminen päättynyt Markkinoinnin johtaminen  Kuulustelu/välikoe  Sasu Tuominen 
20.05.22pe 13.00-17.00