Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5211211 Markkinoinnin johtaminen, 6 op 
Tunniste 5211211  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Markkinoinnin johtaminen  Lyhenne Markkinoinnin j 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Opettajat
Nimi
Sasu Tuominen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hollesen, S.  Marketing management. A relationship approach.    Pakollinen Saatavuus
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luentomoniste ja mahdollinen muu materiaali verkkoympäristössä.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
  • tiedostaa brändin merkityksen osana markkinointistrategiaa ja tunnistaa strategisen brändin johtamisen keskeiset osa-alueet
  • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
  • ymmärtää markkinatutkimuksen ja markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
  • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
  • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
  • osaa analysoida markkinointistrategian onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen 
 
Sisältö 

- Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi 
- Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi 
- Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen 
- Brändistrategian laatiminen 
- Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi  

 
Suoritustavat 

Luennot: Kontaktiluennot (12t) sekä verkkoluennot

Seminaarit: Pakollinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (8t)

Ryhmätyö: Simulaatiopelin pelaaminen verkossa sekä markkinointisuunnitelman laatiminen (62t)

Itsenäinen työskentely: (80t)

Tentti: (4t)

 
Toteutustavat 

Kontaktiluennot sekä verkkoluennot, seminaarityöskentely, simulaatiopelin pelaaminen verkossa, markkinointisuunnitelman laatiminen, kirjallinen kuulustelu.

 
Oppimateriaalit 

Hollesen, S. (2014, 2019). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed.

Luentomoniste ja materiaali verkkoympäristössä.

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu (0-5). Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti: luentokuulustelu (60%), simulaatiopeli ja harjoitustyö (yht. 40%). Seminaareissa läsnäolopakko.

 
Opettajat 

KTT Sasu Tuominen

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: markkinoinnin perusteet ja laskentatoimen perusteet.

 
Ajankohta 

Kauppatieteiden kandidaatin opintojen 2.-3. vuosi.

 
Tarjontatieto 

Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Avainsanat 

Markkinointistrategiat, kilpailuympäristö, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinoinnin kontrollointi.

 
Kampus 

Joensuun kampus

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa