Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8026020 Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8026020  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku  Lyhenne TH TKT 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Heikki Matti Laitinen 
Tapani Toivanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.

Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.

Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.

Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi. Kurssi suoritetaan perehtymällä oppimateriaaliin Moodlessa ja tekemällä harjoitustehtävät.

 
Oppimateriaalit 

Sisältyy kokonaisuudessaan verkkokurssiin.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / hylätty

 
Ajankohta 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa, viimeistään aloitettaessa kandidaatin tutkielmaa.

 
Avainsanat 

tiedonhaku; tiedonhankinta; tiedonlähteet; tietojenkäsittelytieteet

 
Lisätietoja 

Tämä kurssi korvaa opintojakson "Tiedonhaun peruskurssi, luonnontieteet ja ravitsemustiede" syyslukukaudesta 2010 alkaen.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J,K: Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku  Verkkokurssi  Tapani Toivanen  01.08.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa