Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513170 Metsäekosysteemimallintaminen, periaatteet ja sovellukset, 2-5 op 
Tunniste 3513170  Voimassaolo 29.01.2018 -
Nimi Metsäekosysteemimallintaminen, periaatteet ja sovellukset  Lyhenne EcosysMod 
Laajuus2-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ari Lauren 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää metsäekosysteemimallintamisen pääperiaatteet ja lähestymistavat, mukaan lukien kasvu- ja tuotosmallit, sukkessiomallit ja prosessipohjaiset mallit. Opiskelija saa rakentaa yksinkertaisen simulointimallin.

 
Sisältö 

Ydinaines: Metsä dynaamisena systeeminä ja metsän toiminnan ja rakenteen kuvaus ekosysteemimalleissa; toiminta, erilaiset mallintamislähestymistavat, niiden pääperiaatteet ja erot: empiiriset kasvu-ja tuotosmallit, sukkessiomallit ja prosessipohjaiset ekosysteemimallit. Täydentävä tietämys: Yksinkertaisen simulointimallin rakentaminen.

 
Suoritustavat 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat:

3513152A Metsäekosysteemimallintaminen, periaatteet ja sovellukset, teoria (2 op). Luennot (12 h), aktiivinen osallistuminen keskusteluihin luennolla, luentojen ja luennoilla osoitetun kirjallisuuden tenttiminen.

3513152B Metsäekosysteemimallintaminen, periaatteet ja sovellukset, harjoitukset (2 op). Ohjatuissa harjoituksissa (12 h) ja itsenäisessä harjoitustyöskentelyssä (12 h) rakennetaan yksinkertainen simulointimalli ja sitä käytetään annettujen kysymysten tutkimiseen. Harjoituksista ja simuloinneista laaditaan lyhyt raportti (Power Point -muodossa), joka esitetään harjoitustöiden purkuseminaarissa (4 h).

3513152C Metsäekosysteemimallintaminen, periaatteet ja sovellukset, Python-ohjelmointi simulointimallinnuksessa (1 op). Kurssilla opetellaan teknisiä valmiuksia, joita tarvitaan simulointiharjoitusten (3513152B) suorittamisessa. Kurssi suoritetaan ohjatuissa harjoituksissa (8 h), itsenäisessä harjoitustyöskentelyssä (16 h).

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa pelkästään luennot (3513152A) tai yhdessä luennot (3513152A), tai luennot, Python-ohjelmointi simulointimallinnuksessa (3513152C) ja harjoitukset (3513152B).

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla jaettava/osoitettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

3513152A 0-5

3513152B Hyväksytty / hylätty

3513152C Hyväksytty / hylätty

 
Opettajat 

Metsäekosysteemimallintamisen apulaisprofessori, tuntiopettajat.

 
Edellytykset 

Opintokokonaisuudelle osallistuminen edellyttää metsänhoidon perusmenetelmien sekä metsänuudistamis- ja kasvubiologian ja niihin vaikuttavien ympäristötekijöiden ja metsänhoidon perusteiden riittävää hallintaa. Lisäksi suositellaan, että ainakin toinen seuraavista kursseista on suoritettu: 3513065 Metsän kasvatus ja ainespuun sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuottaminen (3 op) tai 3513122 Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto (3 op). Opintokokonaisuuden harjoitusosan (3513152B) suorittaminen edellyttää luento-osan (3513152A) ja Python-ohjelmointi simulointimallinnuksessa–osan (3513152C) suorittamista.

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vuosittain (1.–2. periodi)

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Luennot ja harjoitustöiden ohjaus ja purkuseminaari pidetään englannin kielellä. Tenttivastaukset voi kirjoittaa suomenkielellä. Kurssilla etusijalla ovat metsätieteiden maisteriopiskelijat.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa