Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513169 Metsämaiden vesitalous, 3-6 op 
Tunniste 3513169  Voimassaolo 29.01.2018 -
Nimi Metsämaiden vesitalous  Lyhenne ForSoilHyd 
Laajuus3-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ari Lauren 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hillel, D.  Introduction to environmental soil physics  2003  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 1-19, 93-166, 189-234, 259-406


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää veden merkityksen ja kierron luonnossa, erityisesti metsää kasvavan valuma-alueen maaperässä sekä ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa veden kiertoon ja metsän tuotokseen ja muihin ekosysteemipalveluihin.

 
Sisältö 

Ydinaines: Veden ominaisuudet, sen prosessit metsämassa ja metsäisellä valuma-alueella. Maan vesitalouden vaikutus maan muihin ominaisuuksiin ja prosesseihin. Vesitalous ja maan viljavuus. Vesitalouden järjestely, maan kuivatus ja muokkaus. Ravinnekuormituksen syntyminen metsäiseltä valuma-alueelta ja vesiensuojelu. Täydentävä tietämys: Veden kierron mallittaminen. Erityistietämys: Erilaiset simulaatio-ohjelmistot ja simulointimallin rakentaminen.

 
Suoritustavat 

Luennot (18 h), kirjallisuus, tentti (3513024A, 3 op). Laskuharjoitukset (20 h) (3513024B, 3 op). Opintojaksosta voi suorittaa joko ainoastaan luennot ja kirjallisuuden tai molemmat osat.

 
Toteutustavat 

Päivitys 9.11.2020:

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena kevätlukukaudella 2021. 

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäekosysteemimallintamisen apulaisprofessori ja metsämaatieteen professori.

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Kasvupaikkaoppi, Metsämaatiede.

 
Ajankohta 

Luennoidaan keväällä 2021 ja vuorolukuvuosin Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka (3513123) ja Metsämaan hiilidynamiikka (3513125) -kurssien kanssa.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi. 

Harjoitusten 3513024B, 3 op osallistujamäärää voidaan rajoittaa atk-luokan koneiden lukumäärän mukaisesti. Metsätieteen maisteriopiskelijat ovat etusijalla harjoituksiin. Muut harjoituksiin sopivat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa