Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3510011 Laadullinen tutkimus metsätieteissä, 5 op 
Tunniste 3510011  Voimassaolo 18.01.2018 -
Nimi Laadullinen tutkimus metsätieteissä  Lyhenne QualForRes 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Teppo Hujala 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Eriksson and Kovalainen  Qualitative Methods in business Research  2016  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja. Hän osaa käyttää erilaisia moderneja menetelmiä ja apuvälineitä laadullisen datan keruussa ja tallentamisessa. Hän kykenee analysoimaan laadullista aineistoa analyysiohjelmiston avulla. Hän kykenee raportoimaan tuloksensa läpinäkyvästi, aineistoon perustaen.

 
Sisältö 

Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen vertailua. Laadullisen aineistonhankinnan strategia (valmiit dokumentit vs. tutkimusta varten kerätty aineisto). Tutkimusaineiston keruun muodot (havainnointi, haastattelut, fokusryhmät, nominaaliryhmätyötekniikat, kirjoitelmat). Aineistolähtöisen laadullisen analyysin idea: sanomista koodauksen kautta tulkintaan ja johtopäätöksiin. Laadullisen analyysin apuvälineet: nauhoittaminen, datan hallinta, litterointi, tietokoneavusteinen analyysi. Laadullisen tutkimuksen raportointi. Esimerkkejä laadullisesta analyysistä metsätieteissä.

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset (30 h), tentti, henkilökohtainen projektityö.

 
Toteutustavat 

Päivitys 5.11.2020:

Toteutetaan keväällä 2021 hybridiopetuksena. Luennot ja osa harjoituksista pidetään etäopetuksena, ja tentit verkossa. Osa harjoituksista pidetään lähiopetuksena. Maksimäärä opiskelijoita lähiharjoituksiin on 14. 

Opintojakson voi suorittaa kokonaan etänä, jos hankkii harjoituksissa tarvittavan ohjelmiston. 

 
Oppimateriaalit 

NVIVO ja Decision Explorer ohjelmat.

Eriksson and Kovalainen (2008, 2016). Qualitative Methods in business Research. Sage Publication Ltd.

 
Arvosteluperusteet 

0-5; projektityö 50 %, tentti 50 %.

 
Opettajat 

Jukka Tikkanen, Teppo Hujala, vierailevat tuntiopettajat

 
Ajankohta 

Vuosittain keväisin

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Luennot englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa harjoitukset ja tentin myös suomeksi. Kurssi (tai vastaava muualla suoritettu) on edellytyksenä laadullisilla menetelmillä metsätieteissä tehtäville opinnäytetöille. Kurssin osallistujamäärää voidaan rajoittaa atk-luokan koneiden lukumäärän mukaisesti. Etusijalla kurssille ovat metsätieteiden maisteri- ja jatko-opiskelijat, erityisesti ne, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä opinnäytetyön laadullisin tutkimusmenetelmin metsätieteissä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Laadullinen tutkimus metsätieteissä  Monimuoto-opetus  Teppo Hujala  25.01.22 -06.04.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa