Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513165 Metsäalan ennakoinnin menetelmät ja sovellukset, 5 op 
Tunniste 3513165  Voimassaolo 09.02.2017 -
Nimi Metsäalan ennakoinnin menetelmät ja sovellukset  Lyhenne ForesightMet 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Teppo Hujala 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuutta koskevan tiedon luonteen, hallitsee tunnetuimpien ennakointimenetelmien perusteet ja kriteerit menetelmien valinnalle. Opiskelija tuntee kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset sekä sekoitetut lähestymistavat ennakoinnille. Lisäksi opiskelija saa hyvän käsityksen menetelmien soveltamisesta metsäalan ennakointiin maailmalla ja Suomessa sekä osaa arvioida toteutettuja ennakointeja ja suunnitella ongelmalähtöisiä ennakointiprojekteja.

 
Sisältö 

Mitä on tulevaisuudentutkimus, entä mitä on ennakointi? Millaista tietoa ennakointi tuottaa ja mihin sitä voidaan käyttää? Ennakoinnin menetelmät ja välineet. Kriteerit ennakointimenetelmien valinnalle ja ennakoinnin jälkikäteisarvioinnille. Ennakointisovellukset maailman ja Suomen metsäsektorille.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), ryhmäprojekti (esitelmä, kirjallinen raportti ja opponointi), tentti. Pakollinen läsnäolo kahdessa ryhmäraporttien esitystilaisuudessa. Kaksi kurssitenttimahdollisuutta, jonka jälkeen kolmas tenttimahdollisuus on sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä (https://exam.uef.fi/) rajoitetun ajan. 

 
Toteutustavat 

Syksyllä 2020 etäopetuksena Teamsissa/Moodlessa.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla ilmoitettava kokoelma alan englanninkielisiä tutkimusartikkeleita ja luentomateriaalia.

 
Arvosteluperusteet 

0-5 (ryhmäprojekti 50 %, tentti 50 %) 

 
Edellytykset 

Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot.

 
Ajankohta 

Vuosittain, syksyllä

 
Tarjontatieto 

Metsätieteen maisteriopiskelijat, Forest Science M.Sc. opiskelijat & Environmental Policy and Law, Environmental Science and Forestry -vaihto-opiskelijat.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Kansainvälisessä ryhmässä tehtävä harjoitustyö tulee suorittaa englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Metsäalan ennakoinnin menetelmät ja sovellukset  Monimuoto-opetus  Teppo Hujala  04.10.21 -30.11.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa