Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311317 J: Digitalisaatio ja oikeus, 5 op 
Tunniste 5311317  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi J: Digitalisaatio ja oikeus  Lyhenne J: Digitalisaat 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Tomi Voutilainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee tieto- ja viestintä-/digitaaliteknologian hyödyntämistä koskevan sääntelyn
  • tuntee digitaalisia palveluja koskevan sääntelyn mukaan lukien tietosuojakysymykset
  • tunnistaa työelämässä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja osaa niitä ratkaista
  • osaa arvioida sääntelyn tietohallinnon toiminnalle asettamia reunaehtoja sekä muodostaa perusteltuja näkemyksiä sääntelyn keskeisistä kehittämistarpeista. 
 
Sisältö 

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen sääntelykokonaisuus. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö oikeudellisessa toiminnassa sekä sääntelyn soveltaminen digitalisaatiokehityksessä. Tietohallintoa koskeva sääntely. Opintojakso lisää opiskelijan valmiuksia toimia tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

 
Suoritustavat 

Kurssi sisältää 10 pakollista luentotuntia sekä essee-kirjoituksen, joka esitetään pakollisessa seminaarissa (8 tuntia). Luentojen aikana opiskelijat suorittavat tehtäviä ja valitsevat essee-kirjoituksen aiheen, jonka tulee koskea jotain tietohallintoon tai digitalisaatiokehitykseen liittyvää kysymystä taikka tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oikeudellisessa toiminnassa.

 
Oppimateriaalit 

Voutilainen Tomi: Tietohallintolain sääntelymallin problematiikkaa, Edilex 2013/30.

Voutilainen Tomi: ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa - ICT-oikeudelliset periaatteet ja sähköinen hallintomenettely, Edita Publishing Oy, Helsinki 2009.

Voutilainen Tomi - Räsänen Isamaria: Sähköisen asioinnin lainsäädännön seuranta- ja kehittämistutkimus, valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2013, Helsinki.

Galkin Denis - Kurvinen Evgeniya - Lehtoviita Juho - Pesu Jarkko - Voutilainen Tomi: Kuntien ICT-palvelut ja niiden järjestäminen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2015, Helsinki.

Innanen Antti - Saarimäki Jarkko: Internetoikeus, Edita Publishing Oy, Helsinki 2012.

Hoikka Mikko - Neuvonen Riku - Rautiainen Pauli: Viestintämarkkinaoikeus, Helsingin Kamari, Helsinki 2015.

Pesonen Pirkko: Sosiaalisen median lait, Lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 2013.

Pihlajarinne Taina: Lupa linkittää – toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2012.

Internetvälittäjä ja tekijänoikeuden loukkaus, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2012.

Lloyd Ian: Information Technology Law (7 th edition), Oxford University Press 2014.

Rowland Diane - Kohl Uta - Charlesworth Andrew: Information Technology Law (Fourth Edition), Routledge, London and New York 2012.

Oksanen Ville: Five Essays on Copyright in the Digital Era, Turre Publishing, a Division of Turre Legal ltd., Helsinki 2005.

Välimäki Mikko: The Rise of Open Source Licensing. A Challenge to the Use of Intellectual Property in the Software Industry. Turre Publishing, a Division of Turre Legal ltd., 2005.

 
Opettajat 

Tomi Voutilainen + jatko-opiskelija

 
Edellytykset 

Kurssille osallistuminen edellyttää 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op suorittamista pois lukien oikeustieteiden (HTK/HTM, ON/OTM) ja tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa.

 
Lisätietoja 

Lisätietoja kurssista ja sen suorittamisesta löytyy Moodlesta: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=8967. Tutustu ennen kurssille osallistumista kurssin sivuihin sekä siellä olevaan pakolliseen ennakkotehtävään. Kurssi soveltuu ON-tutkinnon sekä HTM-tutkinnon syventäväksi harjoitusseminaariksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa