Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513144 Metsäekonomian ja -politiikan analyysi, 6 op 
Tunniste 3513144  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Metsäekonomian ja -politiikan analyysi  Lyhenne FEPA 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jouni Pykäläinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Alla mainitun oppimateriaalin lisäksi luennoilla osoitettava kirjallisuus.
     Klemperer, D.  Forest resource economics and finance  1996  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 177-394, 479-523.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan kvantitatiivisia, loogis-analyyttisia ja kvalitatiivisia menetelmiä metsäpolitiikan ja yritysten tehokkuuden, vaikuttavuuden ja prosessien arvioinnissa ja kehittämisessä sekä osaa testata teoriasta johdettuja metsäsektorin toimijoiden käyttäytymistä koskevia hypoteeseja tilastollisesti ja laadullisesti empiirisen aineiston avulla.

 
Sisältö 

Ydinaines: Talousteorian ja metsäpolitiikan sovellukset metsätalouden ja metsäteollisuuden toiminnan tutkimuksessa ja arvioinnissa: raakapuun hinnan muodostus, puumarkkinoiden alueellisuus ja kansainvälisyys, puun tarjonnan analyysi, metsäteollisuustuotteiden kansainvälinen kauppa, metsäsektorin suhdannevaihtelut ja markkinoiden toiminnan ennustaminen.  Ekonometristen mallien laadinta teorian pohjalta ja hypoteesien testaus tilastollisesti ekonometrisen analyysiohjelmiston avulla. Monitavoitteinen päätösanalyysi. Laadullinen tutkimusote metsäekonomian ja politiikan tutkimuksessa. Laadullisen aineiston keruu ja analyysi tietokoneavusteisesti. Tulosten tulkinta ja raportointi.

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset (30 h) ja tehtäväksiannot.

 
Toteutustavat 

Syksyllä 2020 etäopetuksena verkossa Teamsin kautta. 

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla osoitettava kirjallisuus.

Klemperer, D. Forest resource economics and finance. 1996. s. 177-394, 479-523.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi luento- ja harjoituspäiväkirjan pohjalta.

 
Opettajat 

Metsäekonomian ja -politiikan professori ja yliopistotutkija

 
Edellytykset 

Forest economics/Economics of multiple use forestry, Forest policy/International forest governance and environmental policy

 
Ajankohta 

Luennoidaan vuosittain syksyllä.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Metsäekonomian ja -politiikan analyysi  Luento- ja harjoituskurssi  Jouni Pykäläinen  27.10.21 -07.12.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa