Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513012 Metsäpatologia ja -mikrobiologia, 4-6 op 
Tunniste 3513012  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Metsäpatologia ja -mikrobiologia  Lyhenne ForPat 
Laajuus4-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Olli-Pekka Tikkanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Muu kurssilla jaettava materiaali.
     Agrios, George N.   Plant pathology   2005  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 5. painos. Luvut 1-8 ja 11.
     Carlile, M. J   Fungi   2001  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 2. painos. Luvut 2, 5 ja 7.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tietää symbioosin merkityksen metsäekosysteemissä, symbionttisten sienten ja patogeenien elinkiertojen ja metsän ja puiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden ja ilmastonmuutokset vaikutukset symbioosin osatekijöihin sekä patogeenien leviämismekanismeihin. Opiskelija ymmärtää metsäpatogeenien, symbionttien ja puiden välisten vuorovaikutussuhteiden mekanismit sekä molekyyli että ekosysteemitasoilla.  Opiskelija hahmottaa myös sieniin liittyvien bioteknisten sovellusten käytön metsänsuojelussa ja laajemmin teollisuudessa.

 
Sisältö 

Symbioosin, osatekijät, biologia ja syntymekanismit. Patogeenientaksonomia sekä tautien epidemiologia, tulokaslajit ja riskinarviointi. Syvennetty tietämys symbioosin osatekijöistä ja metsäpatogeenien elinkierroista ja tautien epidemiologiasta. Ympäristötekijöiden ja ilmaston muutoksen vaikutukset kasvitauteihin ja symbioosin osatekijöihin. Hyönteiset kasvitautien vektoreina. Puu-sieni vuorovaikutussuhteet molekyylitasolla. Patogeenien iskeytyminen kasviin ja kasvien puolustautuminen. Sieniin liittyvät biotekniset sovellukset tutkimuksessa ja metsätaloudessa. Lajintuntemuskuulustelu 3.

 
Suoritustavat 

Luennot (26 h), harjoitustyöt (35 h), lajien itseopiskelu, lajintuntemuskuulustelu 3, kirjallisuus, harjoitustyöraportti ja tentti.

Kansainvälisten tutkintoon johtamattomien ohjelmien vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin 4 op laajuisena (Luennot, kirjallisuus ja lajintuntemus).

 
Toteutustavat 

Päivitys 27.11.2020:

Totetutetaan lähiopetuksena keväällä 2021. 

 
Oppimateriaalit 

Agrios, George N. (2005) Plant pathology, 5. painos. Luvut 1-8 ja 11.

Carlile, M. J (2001) Fungi, 2. painos. Luvut 2, 5 ja 7.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäpatologian ja –eläintieteen yliopistotutkija; Metsäsuojelun professori; tuntiopettajat (harjoitukset)

 
Edellytykset 

3511010 Metsätuhot ja -taudit
3512013 Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja hallinta (tai vastaava aineopintojen kurssi)

 
Ajankohta 

Kevät 2021 (joka toinen vuosi).

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Päivitetty 27.11.2020 harjoituspaikkojen ja harjoituksiin etusijalla olevien osalta:

Luennoidaan joko suomeksi tai englanniksi osallistuvista opiskelijoista riippuen. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi, jos opetuskieli on englanti. 

Harjoituksiin osallistujien määrä on rajallinen. Paikat (8 kpl) on varattu ensisijaisesti maisterin tutkinto-opiskelijoille. Etusijalla harjoituksiin ovat metsätieteen pääaineopiskelijat (suomenkielinen tutkinto), jotka suorittavat Metsien terveys -moduulia.

Vaihto-opiskelijoiden ja maisteriohjelmien opiskelijoiden tulee huomioida että kurssille pääsy edellyttää aiempia perus- ja aineopintotasoisen metsänsuojelun tai metsäpatologian kurssin suorittamista. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsäpatologia ja -mikrobiologia  Yleinen tentti  Olli-Pekka Tikkanen 
15.09.21ke 12.00-16.00