Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513065 Metsän kasvatus ja ainespuun sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuottaminen, 3 op 
Tunniste 3513065  Voimassaolo 03.05.2010 -
Nimi Metsän kasvatus ja ainespuun sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuottaminen  Lyhenne SilviculMan 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Heli Peltola 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Lisäksi luentomateriaali sekä luennoilla jaettava/osoitettava muu materiaali ja kirjallisuus (esim. tieteelliset artikkelit).
     Millennium Ecosystem Assessment  Ecosystems and Human Well-being: Synthesis  2005  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää miten metsien hoito ja käyttö sekä ilmastonmuutos vaikuttavat eri ekosysteemipalvelujen tuottamiseen. Lisäksi opiskelija saa käsityksen metsien hoidon ja käytön sopeuttamistarpeista ja mahdollisuuksista hillitä ilmastonmuutosta metsäbiotaloudessa (luennoissa pääpaino boreaalisissa metsissä, ryhmätöissä laajempi näkökulma). 

 
Sisältö 

Ydinaines: Metsien tuottamat ekosysteemipalvelut; Metsien hoidon ja käytön sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien kasvuun ja kehitykseen sekä eri ekosysteemipalvelujen tuottamiseen (eritoten metsäbiomassantuotanto (ainespuu ja energiabiomassa) ja metsien hiilensidonta sekä monimuotoisuus); Odotettavissa oleva ilmastonmuutos ja siihen liittyvät epävarmuustekijät ja metsänhoidon riskit (abioottiset ja bioottiset tuhoriskit); Metsien hoidon ja käytön sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön; Ilmastonmuutoksen hillintä metsäbiotaloudessa. Täydentävä tietämys: Metsäekosysteemimallien, monitavoitteisten metsäsuunnittelumallien (ja optimoinnin) sekä mekanististen riskimallien ja elinkaarianalyysityökalun käyttö metsänhoidon tutkimuksessa. 

 
Suoritustavat 

Luennot (12 h), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen tai vaihtoehtoisesti esseiden kirjoittaminen sovituista aiheista. Lisäksi pakollinen harjoitustyö (ryhmätyö) ja sen raportointi (12 h), ryhmätöiden purkuseminaari (4 h). 

Syyslukaudella 2020 etäopetuksena; luennot, ryhmätyöt ja tentti korvataan kurssin alussa annettavilla itsenäisillä tehtäväksiannoilla.

 
Oppimateriaalit 

Kellomäki, S. 2017. Managing boreal forests in the context of climate change: Impacts, adaptation and climate change mitigation. Taylor and Francis.  

Lisäksi luennoilla jaettava/osoitettava muu materiaali sekä harjoitustöiden seminaariesitykset.  

 

 
Arvosteluperusteet 

0-5 tentti tai esseet, lisäksi edellytetään hyväksytty harjoitustyöraportti ja sen esitys seminaarissa.

 
Opettajat 

Metsänhoitotieteen professori, metsänhoitotieteen yliopistotutkija ja tuntiopettajat.

 
Edellytykset 

Kurssille osallistuminen edellyttää metsänhoidon perusmenetelmien sekä metsänuudistamis- ja kasvubiologian ja niihin vaikuttavien ympäristötekijöiden ja metsänhoidon perusteiden riittävää hallintaa.

 
Ajankohta 

Syksy 2020 (1. periodi). Luennoidaan joka toinen vuosi.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi. Etusijalla ovat metsätieteiden maisteriopiskelijat.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsän kasvatus ja ainespuun sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuottaminen  Yleinen tentti  Heli Peltola 
15.09.21ke 12.00-16.00