Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan, 5 op 
Tunniste 5119446  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan  Lyhenne Talouden murrok 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Taru Peltola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa monipuolisesti tarkastella talouden murroksia sekä näihin liittyviä yhteiskunnallisia ja ympäristöpoliittisia ulottuvuuksia
  • tuntee globaalit ilmasto-, kehitys- ja ympäristöhaasteet, niihin liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä näihin liittyvän keskustelun
  • tuntee ja osaa käyttää murrosten analysointiin sovellettuja teoreettisia jäsennyksiä ja metodisia työkaluja
  • osaa etsiä, arvioida ja esitellä tietoa meneillään olevista ja vasta käynnistyvistä murroksista sekä näiden vaikutuksista
 
Sisältö 

Kurssi perehdyttää jo meneillään oleviin ja vasta käynnistyviin taloudellis-yhteiskunnallisiin murroksiin, joilla pyritään vastaamaan globaaleihin ilmasto-, ympäristö- ja kehityshaasteisiin. Tarkastelun kohteena ovat useat tuotannon ja kulutuksen osa-alueet kuten energia, liikkuminen, asuminen, ruoka, tavarantuotanto ja palvelut. Näissä toiminnoissa on viime vuosina tapahtunut merkittäviäkin muutoksia kestävään ja vähähiiliseen suuntaan. Näiden kehityskulkujen jatkuminen ja laajentuminen uusille alueille riippuu monista tekijöistä, joista keskeisiä ovat murrosten erilaiset vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kurssilla tarkastellaan murrosten etenemistä ja vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla ja eri alueilla, analysoidaan murroksia edistäviä ja estäviä keinoja ja rakenteita sekä jäsennetään murroksia eri lähestymistapoja käyttäen.

Kurssilla oppiminen tapahtuu pääosin ohjatun itseopiskelun, työpajatyöskentelyn, harjoitustöiden sekä näistä laadittavan raportin muodossa.

 
Suoritustavat 

Kontaktiopeutus (24h) ja kuulustelu tai oppimispäiväkirja. Luennoilla läsnäolovaatimus on 80 %.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla jaettava materiaali sekä Berninger, Kati et al 2017. Suomi seuraaville sukupolville. Taloudellisten murrosten käsikirja. Into, Helsinki.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen luentokuulustelussa tai oppimispäiväkirjassa ja harjoitusten pohjalta laadittavassa kirjallisessa raportissa.

 
Opettajat 

Taru Peltola, vierailijat

 
Edellytykset 

Pää- ja sivuaineopiskelijat: voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopintoja on suoritettuna vähintään 20 op.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi.

Osallistujamäärä maksimissaan 50. Etusijalla ovat 1) maantieteiden ja ympäristöpolitiikan pääaineopiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat, 2) muut opiskelijat, joilla opintojakso sisältyy sivuainekokonaisuuteen. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ko. kriteereitä noudattaen.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa