Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta, 2 op 
Tunniste 8022020  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta  Lyhenne RESINFO 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Anna-Kaisa Hartikainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tieteenalansa keskeisimmät tietokannat ja systemaattisen tiedonhaun prosessin. Opiskelija osaa ylläpitää omaa viitekirjastoaan ja hallita viittausprosessia RefWorks 3 –viitteidenhallintaohjelmalla. Opiskelija on perehtynyt tieteellisen julkaisemisen prosessiin ja UEF:n julkaisu- ja datapolitiikkaan.

Opiskelija hallitsee bibliometriikan peruskäsitteitä ja osaa kriittisesti hyödyntää bibliometrisiä menetelmiä (esim. siteeraukset, h-indeksi, impact factor) julkaisukanavan valinnassa ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Opiskelijalla on valmiudet tutkimusaineiston hallintasuunnitelman laatimiseen ja hän on tietoinen tutkimusdatan hallinnan periaatteista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käytettävissään erilaisia työkaluja tutkimuksensa verkkonäkyvyyden lisäämiseen ja akateemiseen verkostoitumiseen tutkijayhteisöpalveluissa. Tutustuttuaan altmetriikkasovelluksiin, opiskelija osaa arvioida kriittisesti tutkimuksen vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa.

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista: 1) tiedonhaun perusteet, 2) oman tieteenalan tiedonhaku, 3) viitteidenhallinta, 4) julkaiseminen, 5) tutkimuksen arviointi ja bibliometriikka, 6) tutkimusdata, 7) tutkijanäkyvyys, verkostoituminen ja altmetriikka. Opiskelija suorittaa vapaavalintaisesti vähintään neljä moduulia.

Opintojaksoon kuuluvat moduulit:

1. Tiedonhaun perusteet (verkko-opetus)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida tiedonhaun aiheensa ja jäsentää sen hakusanoiksi, laatia hakulauseita sekä tehdä erilaisia tiedonhakuja valitsemissaan tietokannoissa.

Moduulin sisältö: Hakusanojen valinta ja muotoilu. Hakutekniikat: sanan katkaisu, sanaliitot (fraasit) ja sanojen läheisyys, hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla. Tietokantojen peruskäyttö: hakulomakkeet, haun rajaus ja muokkaaminen.

2. Oman alan tiedonhaku (sisältää kontaktiopetusta)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oman tutkimusalansa tärkeimmät tieteelliset tiedonlähteet. Opiskelija osaa systemaattista tiedonhakua ja oman alansa uusimman tiedon seurantaa. 

Moduulin sisältö: Tiedonhakuprosessi osana tutkimusprosessia. Tiedonhaku alakohtaisista tietokannoista. Hakutulosten arviointi. Uutuuksien seurannan menetelmät.

3. Viitteidenhallinta (sisältää kontaktiopetusta)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää RefWorks 3 –ohjelmaa lähdeviitteiden merkintään ja lähdeluetteloiden tuottamiseen. Opiskelija tuntee myös Mendeley-viitteidenhallintaohjelman perusteet.

Moduulin sisältö: Käyttäjätilin perustaminen. Tilin siirtäminen RefWorks 2 –ohjelmasta RefWorks 3 –ohjelmaan. Viitteiden tallennus. Tallennettujen viitteiden ylläpito (esim. haku, muokkaus, kansiointi, duplikaattien poisto). Viittaustyylit ja niiden muokkaus. Viitteiden merkintä omaan tekstiin ja lähdeluettelon tulostus. Mendeley-ohjelman esittely.

4. Julkaiseminen (verkko-opetus)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tieteellisen julkaisemisen perusteet ja on tutustunut väitöskirjan julkaisemiskäytäntöihin UEF:ssa. Opiskelija osaa soveltaa UEF:n julkaisupolitiikkaa omassa työssään ja on tutustunut julkaisemisen eri vaihtoehtoihin (mm. avoin julkaiseminen). Opiskelijalla on käsitys tieteellisten julkaisukanavien arvioimisesta.

Moduulin sisältö: Tieteellisen julkaisemisen perusteet ja väitöskirjan julkaiseminen UEF:ssa. UEF:n julkaisupolitiikka. Tieteellisen artikkelin julkaisemisen vaihtoehdot. Työkaluja tieteellisten julkaisukanavien valintaan.

5. Tutkimuksen arviointi ja bibliometriikka (verkko-opetus)

Moduulin osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää bibliometriikkaan liittyvää terminologiaa ja tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaa arviointia. Opiskelija osaa kriittisesti hyödyntää bibliometrisiä menetelmiä (esim. siteeraukset, h-indeksi, impact factor) julkaisukanavan valinnassa ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa arvioida tutkimusryhmien, tieteenalojen ja organisaatioiden tutkimustoimintaa SciVal-ohjelman avulla.

Moduulin sisältö: Bibliometriikan peruskäsitteet, menetelmät ja indikaattorit. Bibliometriikan käyttökelpoisuus eri tieteenaloilla. Työkaluja bibliometriseen arviointiin: SoleCris, Julkaisufoorumi, Juuli, Journal Citation Reports, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish or perish, SciVal, yliopistorankingit.

6. Tutkimusdata (sisältää kontaktiopetusta)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen rahoittajan ja UEF:n ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on tutustunut tutkimusdatan käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviin periaatteisiin (mm. UEF:n datapolitiikka, lisenssit) sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusdata-arkistoihin.

Moduulin sisältö: DMPTuuli-ohjelman käyttö aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen. UEF:n datapolitiikka. Tutkimusdatan lisenssit ja tekijän- ja käyttöoikeuksien perusteet. Tutkimusdata-arkistot.

7. Tutkijanäkyvyys, verkostoituminen ja altmetriikka (verkko-opetus)

Moduulin osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tutkimuksen näkyvyyden lisäämisen merkityksen tutkijalle, tiedeyhteisölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija on tutustunut keskeisiin akateemisiin verkkoyhteisöpalveluihin ja osaa hyödyntää niitä verkostoitumisen ja tutkijanäkyvyytensä tehostamisen välineinä. Opiskelija osaa luoda ja ylläpitää digitaalista tutkijatunnistetta. Opiskelija osaa seurata tutkimuksensa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta verkossa ja sosiaalisessa mediassa altmetriikkasovellusten avulla.

Moduulin sisältö: Tutkijanäkyvyyden merkitys. Tutkijoiden verkkoyhteisöpalvelut (esim. ResearchGate, Academia.edu). Tutkijatunnisteet (ORCID). Altmetriikkasovellukset tutkimuksen verkkonäkyvyyden mittareina.

 

 
Suoritustavat 

Hyväksytysti suoritetut valitut moduulit.

 
Toteutustavat 

Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista, joista opiskelija suorittaa vapaavalintaisesti vähintään neljä. Kaikkien moduulien ohjattu suorittaminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, mikäli opiskelija kokee moduulien sisältöjen hallinnan puutteelliseksi.  Moduulit 1, 4, 5 ja 7 järjestetään verkko-opetuksena. Moduulit 3 ja 6 toteutetaan flipped classroom -opetusmenetelmällä, johon sisältyy kontaktiopetusta (Skype-/lähiopetus). Myös moduuliin 2 kuuluu kontaktiopetusta. Moduulivalinnoilla opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna.

Kontaktiopetus: Viitteidenhallinta 3 h, oman alan tiedonhaku 3 h, tutkimusdata 2 h. Mikäli haluat ilmoittautua näihin moduuleihin, valitse yksi opetustapahtuma / moduuli.

 
Oppimateriaalit 

Sähköiset oppimateriaalit ovat avoimesti kaikkien saatavilla osoitteessa: https://blogs.uef.fi/ueflibrarypostgrad/

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Kaisa Hartikainen, Tomi Rosti

 
Ajankohta 

Opintojakson oppimisympäristö on avoinna 1.9.–30.6. lukuvuosittain. Kontaktiopetusta järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla lukukausittain kahdesti suomeksi ja kerran englanniksi.

 
Avainsanat 

tiedonhaku, viitteidenhallinta, julkaiseminen, tutkimuksen arviointi, bibliometriikka, tutkimusdata, tutkijanäkyvyys, altmetriikka

 
Kampus 

Joensuu, Kuopio

 
Lisätietoja 

Oppimateriaalit ovat englanniksi. Kontaktiopetuksessa suomen- ja englanninkielisiä ryhmiä tarpeen mukaan. Kurssille voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavat.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta  Monimuoto-opetus  Anna-Kaisa Hartikainen,
Marja Kuittinen,
Tomi Rosti 
01.09.19 -30.06.20
Ilmoittautuminen ei alkanut Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta  Monimuoto-opetus  Anna-Kaisa Hartikainen,
Marja Kuittinen,
Tomi Rosti 
01.09.20 -15.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa