Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010203 Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, 3-5 op 
Tunniste 8010203  Voimassaolo 11.03.2016 -
Nimi Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille  Lyhenne RUO/KAIK 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluToinen kotimainen 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hallitsee yleisen ja oman alan keskeisen sanaston ja rakenteet selviytyäkseen asianmukaisesti omaan alaan liittyvistä vuorovaikutustilanteista sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa popularisoida, ts. kertoa kansantajuisesti ja yksinkertaistetusti oman tieteen- ja ammattialansa keskeisistä käsitteistä, tutkimuskohteista ja ilmiöistä. Opiskelija osaa etsiä tietoa omaan alaan liittyvistä teemoista, arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltaa sitä oppimis- ja työtehtävissä. Opiskelija oppii ryhmätyötaitoja ja antamaan rakentavaa palautetta. Opiskelija kykenee toimimaan verkkoympäristöissä.

Valmiin korkeakoulututkinnon osana tämä opintojakso osoittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaaditun toisen kotimaisen kielen kielitaidon.

 
Sisältö 

Opintojaksolla harjoitellaan yleisiä ja omaan alaan liittyviä vuorovaikutustilanteita kirjallisesti ja suullisesti.

Opintojaksolla hankitaan ja harjoitellaan omaan alaan liittyvää keskeistä sanastoa, joka on välttämätöntä alan keskeisissä kirjoitus- ja puhetilanteissa toimimisessa.

Opintojaksolla luetaan yliopisto-opintoihin, työelämään ja omaan alaan liittyviä autenttisia tekstejä, harjoitellaan tiedonhakua keskeisistä omaan liittyvistä teemoista ja sovelletaan hankittua tietoa erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa oppimistehtävissä, niin yksilö-, pari- kuin ryhmätöiden avulla. Opintojaksolla harjoitellaan sisällön tuottamista eri sovelluksilla kuten esimerkiksi videoesityksen tekoa.

 
Suoritustavat 

TUTKINTO-OPISKELIJAT

Kurssia varten opiskelijan tulee varata tutkintonsa edellyttämän laajuuden mukaisesti 3 op:n kurssilla 81, 4 op:n kurssilla 108 ja 5 op:n kurssilla 135 tuntia. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat:

8010003 Ruotsin kielen kirjallisen taidon AHOT-näyttökoe ja 8010004 Ruotsin kielen suullisen

taidon AHOT-näyttökoe

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT

Kurssia varten opiskelijan tulee varata 108 tuntia. Se suoritetaan 4 opintopisteen laajuisena.

Kurssilla on esim. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

 
Toteutustavat 

TUTKINTO-OPISKELIJAT

Opintojakso toteutetaan joko luento- ja harjoituskurssina tai monimuoto-opetuksena. Kunkin

ryhmän toteutustapa ilmoitetaan ryhmäkohtaisissa lisätiedoissa. 

Luento- ja harjoituskurssi:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat harjoitukset sekä suulliset arvioitavat

suoritukset ja kirjallinen loppukoe.

Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Kurssipaikan varmistaminen

edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön

järjestelyt.

Monimuoto-opetus:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat harjoitukset sekä suulliset arvioitavat

suoritukset ja kirjallinen loppukoe.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta se voi sisältää myös kontaktiopetusta

kampuksella ja/tai etäyhteydellä. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea

verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT

Opetuksen aikataulu ilmoitetaan Opintopolussa, jota kautta myös ilmoittaudutaan opintojaksolle. UEF:n avoimessa yliopistossa opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. Monimuoto-opetus: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat harjoitukset sekä suulliset arvioitavat suoritukset ja kirjallinen loppukoe. Opiskelu tapahtuu verkkovälitteisesti. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.
Opetukseen voi kuulua myös pakollisia ryhmätapaamisia. Yhteistyöoppilaitoksissa opetus toteutetaan lähiopetuksena.

 
Oppimateriaalit 

opettajan jakama materiaali ja verkkoaineisto

 
Arvosteluperusteet 

Tentit ja/tai jatkuva arviointi.

Kirjallisen taidon tentit tehdään salitentteinä, sähköisenä tentteinä tai poikkeustapauksissa etävalvottuina tentteinä.

Suullisen taidon arvioinnissa käytetään tallennusta arvioinnin tueksi.

Tarkemmat arvosteluperusteet annetaan kurssin alussa.

Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen ja merkitään tutkintotodistukseen erillisinä

arvosanoina asteikolla hyvä taito (H) - tyydyttävä taito (T) – hylätty.

Arviointi perustuu valtakunnallisiin KORU-taitotasokuvauksiin (Elsinen, R. & Juurakko-Paavola, T.

2006. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMKin julkaisuja 4/2006, s. 98.)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja

opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei

ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan

uudelleen.

 

 
Edellytykset 

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR)

Vähintään arvosana cum laude approbatur lukion B-ruotsin ylioppilaskokeesta tai lukiossa

vähintään viisi kurssia suoritettuna keskiarvolla 8.

Mikäli taitotaso ei ole edellytysten mukainen, suositellaan ruotsin kielen kertauskursseille ja/tai

aikuislukion ruotsin kielen kursseille osallistumista. Lisätietoja kertaavasta ruotsin opetuksesta saa ruotsin opettajilta

 
Ajankohta 

Tutkinto-opiskelijoilla tutkintorakenteen suositusten mukaisesti Avoimen yliopiston opiskelijoilla vapaavalintainen

 
Tarjontatieto 

TUTKINTO-OPISKELIJAT:

1) Kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojakso hoitotieteen ja terveyden edistämisen

koulutusohjelmissa.

2) Vaihtoehtoinen suoritustapa kandidaatin tutkinnon ruotsin kielen opintojaksolle.

Opiskelija suorittaa opintojakson sen laajuisena kuin se hänen tutkintovaatimuksiinsa sisältyy.

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT:

UEF:n tutkintovaatimusten mukainen ruotsin kielen opintojakso kaikkien koulutusalojen

opiskelijoille.

UEF:n avoimen yliopiston opiskelijoille on oma ryhmä (25 opiskelijaa).

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Korvaavuuksista päättää kielikeskus. Vain tutkinto-opiskelijat voivat hakea korvaavuuksia.

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

ruotsi ja suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Kuopio: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 1  Monimuoto-opetus  Katja Korhonen 
01.10.21pe 12.00-16.00
02.12.21to 12.00-16.00
03.12.21pe 12.00-16.00
ilmoittautuminen päättynyt Joensuu: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille  Luento- ja harjoituskurssi  Nea Nikola  01.10.21 -03.12.21
ilmoittautuminen päättynyt Kuopio: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 3  Luento- ja harjoituskurssi  Katja Korhonen 
10.01.22ma 10.00-12.00
13.01.22to 10.00-12.00
17.01.22ma 10.00-12.00
20.01.22to 10.00-12.00
24.01.22ma 10.00-12.00
27.01.22to 10.00-12.00
31.01.22ma 10.00-12.00
03.02.22to 10.00-12.00
07.02.22ma 10.00-12.00
10.02.22to 10.00-12.00
14.02.22ma 10.00-12.00
17.02.22to 10.00-12.00
21.02.22ma 14.00-16.00
24.02.22to 10.00-12.00
28.02.22ma 14.00-16.00
04.03.22pe 10.00-12.00
15.03.22ti 10.00-12.00
17.03.22to 10.00-12.00
ilmoittautuminen päättynyt Joensuu: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 3  Monimuoto-opetus  Nea Nikola 
28.01.22pe 12.00-15.00
31.03.22to 09.00-15.00
01.04.22pe 09.00-15.00
Ei ilmoittautumista WebOodissa Avoin yliopisto: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille  Monimuoto-opetus  Johanna Penttinen 
28.01.22pe 15.00-18.00
28.04.22to 12.00-18.00
29.04.22pe 09.00-15.00
ilmoittautuminen päättynyt Kuopio: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 2  Monimuoto-opetus  Katja Korhonen 
25.02.22pe 12.00-16.00
21.04.22to 12.00-16.00
22.04.22pe 12.00-16.00
Ei ilmoittautumista WebOodissa Joensuu: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 1  Luento- ja harjoituskurssi  Nea Nikola  06.05.22 -17.06.22
Ei ilmoittautumista WebOodissa Kuopio: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille  Monimuoto-opetus  Johanna Penttinen 
06.05.22pe 12.00-15.00
16.06.22to 09.00-15.00
17.06.22pe 09.00-15.00
Ei ilmoittautumista WebOodissa Joensuu: Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, ryhmä 2  Luento- ja harjoituskurssi  Satu Reinikainen 
30.05.22ma 10.00-14.00
31.05.22ti 10.00-14.00
02.06.22to 10.00-14.00
06.06.22ma 10.00-14.00
07.06.22ti 10.00-14.00
09.06.22to 10.00-14.00
13.06.22ma 10.00-14.00
14.06.22ti 10.00-14.00
16.06.22to 10.00-14.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa