Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi, 5 op 
Tunniste 5116268  Voimassaolo 01.03.2016 -
Nimi Tieteellisen ajattelun kurssi  Lyhenne Tieteellisen aj 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0350 Maantiede, 0351 Yhteiskuntamaantiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Simo Häyrynen 
Teemu Antero Makkonen 
Ilkka Pyy 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelijat

  • osaavat muodostaa kokonaiskuvan tieteellisestä ajattelusta, sen perusteista ja keskeisistä tieteenteorioista
  • osaavat tunnistaa ja arvioida tieteenalakohtaista käsitteistöä ja teoriaperinnettä
  • saavat peruskäsityksen tutkimusmetodologioiden välisistä suhteista ja eroista
  • tuntevat tieteenalan keskeiset lähestymistavat ja osaavat soveltaa maantieteen/ympäristöpolitiikan käsitteitä.
 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään tieteen ja ihmistieteiden teoreettis-metodologisiin suuntauksiin ja niiden kehitykseen. Kurssilla esitellään perustavat tiedonintressit, nykytutkimuksen pääsuuntaukset sekä vaihtoehtoisia käsitteellistämisen tapoja. Suuntausten käsittelyä tukevat maantieteestä ja ympäristöpolitiikasta valitut teoreettiset teemat ja tutkimusesimerkit. Luennot ja seminaari muodostavat limittäin etenevän ja portaittain rakentuvan kokonaisuuden.

 
Suoritustavat 

Luentojen (18 h) tenttiminen sekä hajautetut debattipaneelit.

 
Oppimateriaalit 

Opintojaksolla jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen luentokuulustelussa, osallistuminen seminaariin ja ryhmätöiden tekeminen

 
Opettajat 

Ilkka Pyy, Simo Häyrynen ja Teemu Makkonen

 
Edellytykset 

Pää- ja sivuaineopiskelijat: voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopintoja on suoritettuna vähintään 20 op.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa