Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2131550s Venäjän kielen aineopinnot, sivuaine, 30 op 
Tunniste 2131550s  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Venäjän kielen aineopinnot, sivuaine  Lyhenne 2131550s 
Laajuus30 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0250 Venäjän kieli 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Edeltävät opinnot
jokin näistä opintojaksoista
    2131400 Venäjän kielen perusopinnot
    2131430 Venäjän kielen perusopinnot
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Larisa Leisiö 

Kuvaus:
Sisältö 

PAKOLLISET OPINNOT (30 op)
2131522 Kääntäminen ja kontrastiivinen analyysi (venäjän kieli) (3 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjän kieli) (3 op)
2131524 Venäjän kielioppi II (5 op)
2131525 Metodiopinnot (venäjän kieli) (4 op)
Venäjällä opiskelu -jakso, pakolliset opinnot (15 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op)
VALINNAISET OPINNOT
Venäjän kielen aineopintojen minimilaajuuteen ei kuulu valinnaisia opintoja. Niitä suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op.
2131516 Kieliopillinen tekstianalyysi (venäjä) (2 op)
2131526 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (3 op)
2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op)
2131708 Suomi-tietous (venäjä) 2 op
2131709 Liike-elämän viestintä (venäjä) (3 op)
2131710 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
2131711 Venäläinen kulttuuri elokuvina (2 op)
Venäjällä opiskelu -jakson valinnaiset opintojaksot
213519 Verbikurssi (venäjä) (3 op)
2131712 Kääntäminen vieraaseen kieleen (Venäjällä opiskelu) (3 op)

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaispistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5 välttävä
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5 tyydyttävä
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5 hyvä
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5 kiitettävä
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5 erinomainen

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

 
Edellytykset 

2131430 tai 2131400 Venäjän kielen perusopinnot

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskielet suomi ja venäjä. Kielitaitoon liittyvissä opintojaksoissa arvosteluun vaikuttaa se, onko venäjän kieli opiskelijalle vieras kieli vai äidin- tai sivistyskieli. Aineopintojen minimilaajuuteen ei kuulu valinnaisia opintoja. Niitä suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa