Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2131430 Venäjän kielen perusopinnot, 30 op 
Tunniste 2131430  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Venäjän kielen perusopinnot  Lyhenne 2131430 
Laajuus30 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0250 Venäjän kieli 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Larisa Leisiö 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• hallitsee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy tuottamaan pääosin yhtenäistä ja kieliopillisesti hyväksyttävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä
• ääntää venäjää ymmärrettävästi ja pystyy osallistumaan venäjänkieliseen keskusteluun
• on saavuttanut eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kieli- ja viestintätaidon tason B1 (venäjä vieraana kielenä).
Sisältötaidot
• tuntee kieliopin ja kielitieteen peruskäsitteistön ja pystyy käyttämään ja selittämään alan termejä
• on saanut yleiskuvan Venäjän historiasta ja kulttuurista sekä tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden perusteoksia ja niiden syntykontekstia
• tuntee käännösviestinnän perusasiat ja osaa tehdä havaintoja venäjä–suomi - ja suomi–venäjä-kääntämisen kannalta ongelmallisista kielellisistä ja kulttuurisista tekstin aineksista
• on tutustunut venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintoihin ja tuntee niihin pohjautuvia ammatteja

 
Sisältö 

Luennot, harjoitukset, kirjatentit, portfoliot ja suulliset esitykset, kirjalliset työt, näyttökokeet.

A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
Suorita äidinkielesi mukaiset kieliopin, kirjallisen taidon sekä ääntämisen ja puhevalmiuden opintojaksot:
2131413 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) (6 op)
2131414 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (6 op)
2131418 Kirjallinen taito (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131419 Kirjallinen taito (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131420 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131421 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
C. Yksi seuraavista:
2131934 Kielitieteen peruskurssi 5 op
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi 5 op
2133209 Monikielinen viestintä 5 op

 
Arvosteluperusteet 

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.
Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

 
Ajankohta 

1. opintovuosi

 
Tarjontatieto 

Kaikki opintojaksot ovat pakollisia sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskielet suomi ja venäjä. Kielitaitoon liittyvissä opintojaksoissa arvosteluun vaikuttaa se, onko venäjän kieli opiskelijalle vieras kieli vai äidin- tai sivistyskieli.

Pää- ja sivuaineen perusopintoihin kuuluu yksi seuraavista: 2131934 Kielitieteen peruskurssi 5 op, 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi 5 op, 2133209 Monikielinen viestintä 5 op

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa