Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119121 Luonnonvarahallinta, 5 op 
Tunniste 5119121  Voimassaolo 04.04.2012 -
Nimi Luonnonvarahallinta  Lyhenne Luonnonvarahall 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Sihvonen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     toimittaneet Yrjö Haila & Pekka Jokinen  Ympäristöpolitiikka : mikä ympäristö, kenen politiikka   2001  Pakollinen Saatavuus
     Valkonen, J. & Saaristo, K.  Ympäristösosiologia    Pakollinen Saatavuus
     Rannikko, P. & Määttä, T. (toim.)  Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti    Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojaksolla perehdytään luonnonvarojen hallintaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden lähtökohdista. Luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa tarkastellaan alueellisten ja historiallisten asiayhteyksien kautta. Kurssi pohjustaa luonnonvarakysymyksen poliittista moniulotteisuutta käsittelemällä luonnonvarojen hyödyntämisen kansallisia, kansainvälisiä sekä globaaleja merkityksiä sekä hyödyntämisen paikallisia vaikutuksia. 

Opiskelija oppii:

  • ymmärtämään luonnonvarojen hallintaan liittyviä kysymyksiä kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista.
  • tunnistamaan luonnonvarapolitiikan historiallisia asiayhteyksiä sekä luonnonvaroihin liittyvien ongelmien syitä ja ohjauskeinojen käytäntöjä.
  • arvioimaan luonnonvarapolitiikkaa monitieteellisessä käsiteyhteydessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida luonnonvarapolitiikkaa paikallisista, kansallisista, kansainvälisistä ja globaaleista lähtökohdista.
  • yhdistää arkielämän luonnonvarapolitiikan teoreettiseen tarkasteluun.
  • laatia poliittiseen analyysiin perustuvan seminaarityön.
 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan eri toimijoiden omaksumia luonnonvarojen käyttöä koskevia strategioita. Näkökulmia ovat yritysten harjoittama luonnonvarojen hallinta ja sen suhde ympäristöpolitiikkaan, luonnonvarojen hallinta julkishallinnossa ja sekä kansalaisyhteiskunnan ja luonnonvarojen hallinnan suhde. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. yritysten yhteiskuntavastuu, tuotteiden sertifiointikäytännöt ja ympäristöraportointi luonnonvarakysymyksissä. Lisäksi käsitellään luonnonvarojen hyödyntämisen mukanaan tuomia haavoittuvuuteen ja uusiutumiskykyyn liittyviä haasteita. Aihetta lähestytään tapaustutkimuksin.

 
Suoritustavat 

Oppimistapoina ovat luonnonvarojen hallintaa käsittelevät luennot ja seminaarityöt sekä niihin liittyvät keskustelut. Luennot ja seminaari (yht. 20 h) sekä luentotentti. Pienryhmissä kirjoitettava essee kurssilla jaettavien artikkelien pohjalta. Seminaarin tarkempi aikataulu sovitaan luentojen aluksi.

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla jaettavat artikkelit.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Esseen laatiminen pienryhmissä ja osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen kirjatentissä.

 
Opettajat 

Yliopistonlehtori Jukka Sihvonen, vierailevat luennoitsijat

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa