Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145006 Research Project Management, 2 op 
Tunniste 1145006  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Research Project Management  Lyhenne Research Projec 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tuntee projektinhallinnan peruskäsitteet ja prosessit
  • tietää tärkeimmät rahoituslähteet tohtoriopinto- ja post-doc-vaiheeseen
  • ymmärtää budjetoinnin perusteet ja pystyy laatimaan budjetin tutkimusprojektille
  • tuntee immateriaalioikeuskäytännöt ja sopimukset, joita tutkimusprojekteihin voi liittyä
  • osaa laatia tiedotussuunnitelman projektille
  • ymmärtää johtajuuden merkityksen sekä hyvän ryhmätyöskentelyn periaatteet
  • osaa seuraavia työelämätaitoja: populaari kirjoittaminen tieteestä, ryhmätyöskentely
 
Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva projektinhallinnasta sekä erityisesti tutkimusprojektin hallinnasta. Käsiteltäviä aiheita ovat: projektinhallinnan perusteet (vaiheet, toimijat, resurssointi, riskien hallinta), tutkimussuunnitelman laatiminen ja arviointi, tärkeimmät tutkimuksen rahoituslähteet, tutkimusprojektin budjetointi (mm. kustannusmallit, kustannuslajit, hankinnat), IPR:n osa-alueet (mm. patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet) ja tutkimukseen liittyvät sopimukset (mm. oikeuksiensiirtosopimukset), viestintä (projektin sisäinen ja ulkoinen), tutkimusaineiston ja -tulosten julkaiseminen, tutkimusprojektin johtajan rooli, johtamistaidot ja vastuut.

 
Suoritustavat 

Itsenäinen opiskelu

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty-hylätty.

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Edellytykset 

tohtoriopiskelijat

 
Ajankohta 

Järjestetään vuosittain

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen (p. 050 360 6382, merja.lyytikainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Research Project Management  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen  11.01.21 -28.02.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa