Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2131800S Venäjän kielen ja kääntämisen syventävät opinnot, sivuaine, 60 op 
Tunniste 2131800S  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Venäjän kielen ja kääntämisen syventävät opinnot, sivuaine  Lyhenne 2131800S 
Laajuus60 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0251 Venajän kieli ja kääntäminen 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Larisa Leisiö 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on omaksunut seuraavia työelämän kannalta relevantteja taitoja. Opiskelija
• on saavuttanut eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kieli- ja viestintätaidon tason C1 (venäjä vieraana kielenä) ja pystyy soveltamaan taitojaan käännösviestinnän tarpeisiin
• on omaksunut käännösviestinnän ammattikäytännön normit, konventiot ja eettiset periaatteet ja noudattaa niitä vastuullisella tavalla
• osaa toteuttaa ja arvioida ammattimaisesti erityyppisiä käännöstoimeksiantoja sekä kuvata, perustella ja arvioida käännösratkaisujaan käännöstieteen käsitteitä käyttäen
• kykenee toteuttamaan itsenäisesti laajahkon käännöstoimeksiannon sekä tuntee projekti- ja tiimityöskentelyn periaatteet
• osaa sanakirjoja, käännösteknologiaa ja tiedonhakutaitojaan hyväksi käyttäen kääntää vaativia tekstejä äidinkieleensä ja vaikeahkoja tekstejä vieraaseen kieleen
• on tietoinen venäjä–suomi-kieliparille tyypillisistä käännösongelmista ja pystyy ratkaisemaan ne ammattitaitoisesti
• osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa laajahkon käännöstieteellisen tutkimuksen ja laatia siitä eettiset periaatteet täyttävän tutkimusraportin opinnäytetyönään
• on hankkinut valmiudet käännöstieteellisiin jatko-opintoihin.

 
Sisältö 

Venäjän kielen ja kääntämisen syventävien opintojen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä syvällisemmin venäjä-suomi- ja suomi-venäjä-kieliparien kääntämiseen sekä joihinkin opiskelijan valitsemiin kääntämisen tai tulkkauksen tutkimuksen kysymyksiin, paneutua tieteellisen tutkimuksen metodologiaan ja tehdä itsenäinen tutkimus.
A. Pakolliset opinnot (sivuaineessa 55 op)
Pakolliset kielikohtaiset opinnot (pääaineessa 65 op, sivuaineessa 45 op)
2131833 Kääntäminen äidinkieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131834 Kääntäminen vieraaseen kieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131835 Tulkin viestintätaidot (2 op)
2131803 Käännösseminaari I (venäjä/suomi) (5 op)
2131804 Lopputentti (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131805 Maisteriseminaari (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
2131808 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (20 op)
Käännöstieteen yhteiset pakolliset opinnot (10 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)
Valinnaisiin opintoihin hyväksytään myös käännöstieteen erikoistumisopintoja sekä MDP in Linguistic Sciences -maisteriohjelman opintojaksot.
2131809 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kääntäminen) (3–5 op)
2131635 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
2131823–827 Ammattiprojektit I–V (venäjä-suomi) (3 op)
2131828–832 Ammattiprojektit I–V (suomi-venäjä) (3 op)
2131816 Käännösseminaari II (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
2131817 Mediakääntäminen (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3 op)
2131819 Ulkomaanharjoittelu (Venäjä) (3 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
2131640 Venäjän tyylioppi (3-5 op)
2131638 Venäjän leksikologia (3-5 op)
2131836 Kaunokirjallisuuden kääntäminen, suomi–venäjä (2–3 op)
2133324 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, venäjä–suomi (3 op)
2133325 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, suomi–venäjä (3 op)
C. Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133333 Auktorisoitu kääntäminen venäjä–suomi (3 op)
2133334 Auktorisoitu kääntäminen suomi–venäjä (3 op)

 
Arvosteluperusteet 

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.
Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa. Sivuainetutkielman arvosana ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan.  

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskielet suomi ja venäjä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa