Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145003 Tutkimusetiikan perusteet, 1 op 
Tunniste 1145003  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Tutkimusetiikan perusteet  Lyhenne Tutkimusetiikan 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tunnistaa ja ymmärtää tärkeimmät tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset sekä tutkimusta ohjaavat eettiset periaatteet.
 • osaa muodostaa eettisiä tutkimussuunnitelmia ja vastineita eettisiin haasteisiin käyttäen eettisiä pääteorioita ja lähestymistapoja
 • tuntee Hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisen Suomessa
 • tunnistaa tutkijan oikeudet ja velvollisuudet tutkimusyhteisöä ja rahoittajia kohtaan
 • ymmärtää kuinka eettiset päätökset ja valinnat vaikuttavat yhteiskuntaan ja tutkimusyhteisöön
 • osaa tunnistaa ja analysoida tutkimustulosten jakamiseen liittyvät pääkysymykset
 • tunnistaa ja ymmärtää eettiset pääperiaatteet, jotka ohjaavat tutkimustulosten jakamista
 • ymmärtää suomalaisen Hyvän tieteellisen käytännön koskien plagiointia, anastamista ja tekijyyttä
 • tunnistaa tekijän ja kollegan oikeudet ja velvollisuudet tutkimustulosten jakamisessa
 • ymmärtää kuinka eettiset päätökset ja valinnat vaikuttavat tutkijayhteisöön suhteessa vertaisarviointiin ja tekijyyteen
 
Sisältö 
 1. Johdanto tutkimusetiikkaan: Miksi etiikka on tärkeää? Eettinen ajattelu.
 2. Eettiset kysymykset tutkimuksen suunnittelussa: eturistiriidat, arvot, tutkimuseettisten toimikuntien lausunnot, tutkimusaineiston keräämisen ja hallinnan eettiset kysymykset, omistajuuskysymykset, yhteistyön etiikka
 3. Tutkimuksen eettiset kysymykset: vilppi tieteellisessä toiminnassa, ohjauksen eettiset periaatteet, etiikka ja tutkimusrahoitus, plagiointi ja anastaminen
 4. Tutkimustulosten jakaminen ja etiikka: tekijyyskysymykset ja julkaisufoorumin valinta
 
Suoritustavat 

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:

 • Opetusmateriaalin käyttöä
 • Arvointitehtävien hyväksyttävää suoritusta

Opintojakson voi suorittaa myös suomeksi.

 
Toteutustavat 

Opintojakson perustana on tutkimusetiikan kansallinen verkkokurssi, joka sisältää videoluentoja ja kirjallista materiaalia sekä tehtäviä.

 
Arvosteluperusteet 

hyväksytty-hylätty

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Ajankohta 

Lukukausittain

 
Tarjontatieto 

Tohtoriopiskelijat

 
Avainsanat 

etiikka, eettinen ennakkoarviointi

 
Kampus 

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa.

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen, merja.lyytikainen@uef.fi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa