Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

2424200, J: 2015-2016 Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot, 20 op
Tunniste 2424200 Opetuskielet suomi

Nimi
J: 2015-2016 Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot Lyhennenimi 2424200 
Laajuus 20 op  Vastuuyksikkö Läntinen teologia (J) 
Tyyppi Luento- ja harjoituskurssi  Arvostelu HYL-HYV 
Aika 01.09.2015 -31.05.2016 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaukset
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä itselleen oppimis- ja kehittymistavoitteita suhteessa tavoittelemaansa ammattitaitoon,
 • soveltaa tieteellistä teologista tietoa näihin osaamisalueisiin sekä harjoittaa ja ottaa käyttöön tavoittelemaansa ammattikuvaan ja ammatti-identiteettiin liittyviä taitoj
 • soveltaa teologista osaamistaan joko media-, hallinto-, koulutus-, kulttuuri-, järjestö-, tutkimustyön tai muussa generalistiteologin työn toimintaympäristöissä,
 • hallita keskeisten työtehtävien onnistuneen suorittamisen edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia luovasti, eettisesti vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutukseen kyeten,
 • arvioida ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja soveltaa niitä omaan toimintaansa,
 • toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista,
 • antaa toisille rakentavaa ja työtaidon kehitystä parantavaa palautetta sekä prosessoida saamaansa palautetta,
 • asettaa jatkotavoitteita oman teologisen asiantuntemuksensa kehittämiseksi valitsemillaan alueilla.
 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy johonkin teologisen erityisalan toimintaympäristöön, ammattikuvaan ja työkäytäntöihin toimimalla työssäoppijana yliopiston hyväksymässä teologin tehtävässä ja toimintaympäristössä. Työpaikkaohjaajat ohjaavat ammattietiikkaan, ammatti-identiteettiin ja ammattikuvaan liittyvää oppimisprosessia. Työssäoppimisympäristöt valikoituvat opiskelijoiden itsenäisten urasuunnittelutavoitteiden mukaan. Yliopisto maksaa työssäpaikkaohjaajalle tuntiopetuspalkkion suoritetusta ohjaustyöstä.

 
Suoritustavat 

Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot koostuu kahdesta osiosta:

Teoreettinen osuus sisältää johdantokurssin 2424201 (2 op) sekä vähintään kolme (3) kahden opintopisteen jaksoa, joissa käsitellään yhteiskunnan ja sen työelämän rakenteita sekä teologisen osaamisen soveltamista generalistiteologin työelämäympäristöissä. Johdantokurssilla opiskelija laatii työssäoppimissuunnitelman  ammatillisen kehittymisensä tueksi. Opiskelija valitsee kolme opintojaksoa yhteiskunnallisten soveltavien opintojen orientaatio-opintojen kursseista. Kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

 • 2424202 Hallintomenettelytaidot 2 op
 • 2424203 Teologin viestintätaidot 2 op
 • 2424204 Teologi ammattitutkijana 2 op
 • 2424205 Teologi esimiehenä ja alaisena 2 op
 • 2424206 Teologi arvovaikuttajana 2 op
 • 2424208 Teologi yhteisön rakentajana 2 op
 • 2424209 Teologin vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot 2 op
 • 2424210 Teologi kansainvälisenä toimijana 2 op

 

Työssäoppimisjaksolla  (2424207, 12 op) opiskelija toimii kaksi kuukautta työssäoppijana jossakin yliopiston hyväksymässä teologin tehtävässä ja toimintaympäristössä. Opiskelija etsii omatoimisesti toivomuksiaan vastaavan työssäoppimispaikan ja hyväksyttää sen soveltavien opintojen yliopistonlehtorilla. Työpaikkaohjaajat ohjaavat ammattietiikkaan, ammatti-identiteettiin ja ammattikuvaan liittyvää oppimisprosessia.

Opintojaksolla perehdytään teologisten erityisalojen toimintaympäristöihin, ammattikuviin ja työkäytäntöihin. Samalla perehdytään teologin ammattietiikkaan ja ammatti-identiteettiin. Tutustutaan teologeille yhteiskunnan eri sektoreilla tarjolla oleviin ammattikuviin ja -käytäntöihin sekä yleisesti että erityisesti jollain opiskelijan tavoitteita vastaavalla ja yliopiston hyväksymällä teologin työn erityisalalla.

Suoritustavat

Teoriaosio: Opiskelijan aktiivinen osallistuminen luennoille, työelämäseminaareihin, ryhmäohjaukseen ja niihin liittyvien oppimistehtävien suorittaminen sekä kirjallisuuden tenttiminen/ esseiden kirjoittaminen.

Työssäoppimisjakso: Opiskelijan aktiivinen osallistuminen strukturoituun ja ohjattuun työssäoppimiseen sekä itsenäisenä työskentelynä työssäoppimisraportin laatiminen ja muiden annettujen oppimistehtävien suorittaminen.

 
Arvosteluperusteet 

Teoriaosio: hyväksytty/hylätty.

Teoriaosio: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen, kriteerinä opiskelijan kyky ja taito rakentaa itselleen alustava kokonaiskäsitys generalistiteologin tehtävän tieto- ja ammattitaitoperustasta.

 

Työssäoppimisjakso: hyväksytty/hylätty.

Työssäoppimisjakso: aktiivinen osallistuminen työssäoppimiseen ja sen ohjaukseen sekä itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen; kriteerinä opiskelijan kyky ja taito soveltaa teoreettista osaamista, omaa elämänkokemustaan ja työssäoppimisympäristön todellisuutta teologin ammattietiikan, ammatti-identiteettiin sekä ammattikäytäntöjen rakentamisessa.

 
Edellytykset 

Edeltävinä opintoina teologian kandidaatin tutkinto tai siihen vaadittavat opinnot suoritettuna ennen 1.9.2015. Pelkkää teologian maisterin tutkintoa suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina täydentävien opintojen (60 op) suorittaminen.

 
Ajankohta 

Neljäs tai viides opintovuosi.

 
Tarjontatieto 

Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot (2424200) ja Sielunhoidon soveltavat opinnot (2424300) tarjoavat mahdollisuuden suorittaa teologian maisterin tutkintoon kuuluvat soveltavat opinnot sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Kumpikaan opintojakso ei anna kelpoisuutta Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan. Kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot (2424100) suorittaville opiskelijoille molemmat opintojaksot ovat tarjolla vapaasti valittavina opintoina.

 

Lukuvuonna 2015 - 2016 tarjolla olevat kurssit ovat

 • · 2424201 Johdanto yhteiskunnallisiin soveltaviin opintoihin (2 op)
 • · 2424204 Teologi ammattitutkijana (2 op),
 • · 2424205 Teologin hallintomenettelytaidot (2 op)
 • · 2424206 Teologi arvovaikuttajana (2 op)
 • · 2424209 Teologin vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot (2 op)

Huomaa: Joidenkin kurssien kohdalla on osallistujamäärää rajoitettu. Tämä johtuu kurssin vuorovaikutteisista opetusmenetelmistä, jotka edellyttävät riittävän tiivistä ryhmää!

 Huom! Seuraavat yhteiskunnallisten soveltavien opintojen opintojaksot järjestetään kurssimuotoisina seuraavan kerran vasta lukuvuonna 2016 - 2017:

 • · 2424203 Teologin viestintätaidot (2 op),
 • · 2424205 Teologi esimiehenä ja alaisena (2 op),
 • · 2424208 Teologi yhteisön rakentajana (2 op) ja
 • · 2424210 Teologi kansainvälisenä toimijana (2 op)
 
Lisätietoja 

Hakuaika sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (2424305) on vuosittain 1.-20.9. Sielunhoidon soveltavien opintojen orientoivat opinnot (2424301-2424304) ovat vapaasti valittavia opintoja.

 

Vastaa kysymyksiin
  * = Pakollinen kysymys*


*


*


*Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luento- ja harjoituskurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 01.02.15 klo 08.00-
31.03.15 klo 23.55
Ilm. Peru Lkm
4/-
J: 2015-2016 Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot Heikki Salomaa
01.09.15-31.05.16