Opintojakso
3513168 Puutavaran kuljetus, 3 op  
Tunniste 3513168  Voimassaolo 24.01.2018 -
Nimi Puutavaran kuljetus  Lyhenne TimbTran 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Malinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puutavaran kuljetuksen infrastruktuurin toimintaperiaatteet.

 
Sisältö 

Ydinaines: Raakapuun kuljetusketjut, niiden mallintaminen sekä operaatioanalyysin menetelmät kuljetusten suunnittelussa, ohjaamisessa ja tutkimuksessa, puutavaran kuljetuksen kannattavuus ja kustannusanalyysit, tieverkon ja metsäteiden suunnittelu ja rakentaminen. Täydentävä tietämys: Vesitiekuljetustekniikka.  Erityistietämys: Puutavaran kuljetuksen informaatiologistiikka.

 
Suoritustavat 

Omatoiminen perehtyminen Moodlessa osoitettuun kirjallisuuteen sekä kirjallisen tehtäväksiannon suorittaminen (30 h). Tehtävänantoa varten on ilmoittauduttava kurssin vastuuopettajalle, jonka kanssa aihe sovitaan. Tehtävänannon suorittamiseen varattu aika on rajattu. Tehtävänannon lisäksi kurssin kirjallisuus tulee tenttiä yleisessä tentissä.

 
Oppimateriaalit 

Moodlessa osoitettava kirjallisuus.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäteknologian yliopistotutkija

 
Ajankohta 

Jatkuva

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kirjallisuus ja tehtäväksianto englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa