Opintojakso
4215203 Matematiikka farmasiassa, osa 1: Differentiaali- ja integraalilaskenta kineettisessä tutkimuksissa, 2 op  
Tunniste 4215203  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Matematiikka farmasiassa, osa 1: Differentiaali- ja integraalilaskenta kineettisessä tutkimuksissa  Lyhenne MAF1 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0708 Biofarmasia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Farmasia (K) 

Opettajat
Nimi
Veli-Pekka Ranta 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää kineettisiin tutkimuksiin (mm. kemiallinen ja radioaktiivinen hajoaminen, farmakokinetiikka) liittyvä matematiikka. Oppia johtamaan kineettisissä tutkimuksissa käytettävät differentiaali- ja eksponentiaaliyhtälöt differentiaali- ja integraalilaskentaa käyttäen.

 
Sisältö 

1) Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet 2) Kineettisissä tutkimuksissa käytettävien 1. kertaluvun kinetiikan yhtälöiden johtaminen differentiaali- ja integraalilaskennan avulla 3) Peräkkäisiä reaktioita kuvaavien 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen eli muuntaminen eksponentiaaliyhtälöiksi.

 
Suoritustavat 

Harjoitustyöt, luento-/oppimispäiväkirja.

Opiskelija ratkaisee tehtäviä, laatii oppimispäiväkirjan ja keskustelee sen sisällöstä opettajan kanssa.

 
Toteutustavat 

Yksilöopetus 2 t, itsenäinen työskentely 52 t.

Opintojakson voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Alkupalaveri opettajan kanssa. Opiskelija perehtyy itsenäisesti oppimateriaaliin, ratkaisee tehtäviä ja laatii oppimispäiväkirjan. Tarvittaessa välikeskustelu opettajan kanssa. Loppukeskustelu opettajan kanssa. Opiskelu voi tapahtua myös pienryhmissä.

 
Oppimateriaalit 

Erich Steiner: Chemistry maths book, 2.p., 2008 (soveltuvin osin); Tehtävämoniste (englanninkielinen MAF1 learning material). Vapaavalintaista tukimateriaalia: Silvanus P. Thompson ja Martin Gardner: Calculus made easy, 1998 (soveltuvin osin); Kaksi artikkelia Laplace-muunnoksesta: a) Mayersohn M ja Gibaldi M: Mathematical methods in pharmacokinetics. I. Use of Laplace transform for solving differential rate equations. Am J Pharm Educ 34: 608-614, 1970 b) Mayersohn M ja Gibaldi M: Mathematical methods in pharmacokinetics. II. Solution of the two compartment open model. Am J Pharm Educ 35: 19-28, 1971; Kaksi klassikkoartikkelia farmakokinetiikasta: a) Teorell T: Kinetics of distribution of substances administered to the body. I. The extravascular modes of administration. Arch lnt Pharmacodyn 57: 205-225, 1937 b) Teorell T: Kinetics of distribution of substances administered to the body. II. The intravascular modes of administration. Arch Int Pharmacodyn 57: 226-240, 1937.

 
Opettajat 

Lehtori Veli-Pekka Ranta.

 
Ajankohta 

Koko lukuvuosi.

 
Tarjontatieto 

FA1, FA2, FA3, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, vaihto-opiskelijat.

 
Kampus 

Kuopio.

 
Lisätietoja 

Järjestävä laitos: Farmasian laitos, Farmasian teknologia ja biofarmasia.

Yhteyshenkilöt:

Opintojakson vastuuopettaja Veli-Pekka Ranta (veli-pekka.ranta(at)uef.fi).

Kanslia: Marja Lappalainen (marja.lappalainen(at)uef.fi).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa