Opintojakso
3513188 Harjoittelu metsäalan organisaatiossa, 9 op  
Tunniste 3513188  Voimassaolo 27.01.2021 -
Nimi Harjoittelu metsäalan organisaatiossa  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus 9 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0432 European Forestry 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Timo Tokola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaation toimintaa ja voi soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä kykenee raportoimaan hankkeista ja tuntee hankerahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää eurooppalaisen työskentelykulttuuriin ja työntekoon liittyvien arvojen ominaispiirteitä sekä erilaisten hankkeiden hallintaa, ja osaa toimia erilaisissa ryhmätyötilanteissa.

 
Sisältö 

Sovitut tehtävät metsäalan kansallisessa tai kansainvälisessä työorganisaatiossa. Työtehtävien ja -menetelmien taustat ja alan työtavat sekä opiskelualan asiantuntijatehtävien luonne ja sovellukset.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen hanketyöskentelyyn, loppuraportti ja seminaariesitelmä.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu raporttiin (40%), suulliseen seminaariesitelmään (30%) sekä työnohjaajan tekemään yleisarviointiin (30%).

 
Opettajat 

Työnohjaajat MSc European Forestry -ohjelmaan kuuluvista yliopistoista ja organisaatioista. Yhteyshenkilö Joensuussa: Metsätietojärjestelmien professori Timo Tokola.

 
Ajankohta 

Kesä-heinäkuu (elokuu) 2022

 
Tarjontatieto 

MSc EF yhteistyöyliopistot ja organisaatiot Euroopassa, Kanadassa, Kiinassa ja Brasiliassa.

 
Lisätietoja 

MSc European Forestry -opiskelijat. Opintojakso järjestetään yhteistyössä MSc European Forestry -ohjelmaan kuuluvien yliopistojen kanssa. Opintojakso järjestetään englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa