Opintojakso
3513175A Metsämaan hiilidynamiikka, kenttäkurssi, 3 op  
Tunniste 3513175A  Voimassaolo 28.01.2019 -
Nimi Metsämaan hiilidynamiikka, kenttäkurssi  Lyhenne CarbDynFieldC 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Eeva-Stiina Tuittila 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hiilen kierron kivennäismaiden ja turvemaiden maaperän, puuston, pintakasvillisuuden ja ilmakehän välillä sekä ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa hiilen kiertoon maassa. Kurssin aikana hän on perehtynyt hiilen kierron prosesseiden mittausmenetelmiin.

 
Sisältö 

Hiilidioksin ja metaanin dynamiikka ilmakehän ja ekosysteemin välillä ja sen mittaaminen, puiden ja kasvillisuuden sitoman hiilen virta maahan, orgaanisen aineen laatu ja hajotus, hiilen akkumuloituminen metsämaahan, hajotus hapettomissa oloissa ja metaanivirrat, veden mukana kulkeutuva hiili, hiilen kierron mallitus, ekosysteemilähestymistapa.

 
Suoritustavat 

Kenttäkurssi /  verkkokurssi ja sillä tehtävän tutkimuksen kirjallinen ja suullinen raportoiminen. Kurssilla osoitettuun kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Oppimateriaalit 

Kenttäkurssin aikana osoitettu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

HYL-HYV

 
Opettajat 

Metsämaatieteen professori, ekologisen ympäristötieteen professori, biogeokemian professori, vierailevat opettajat.

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Kasvupaikkaoppi (Joensuun kampus)ja Metsämaatiede (Joensuun kampus) tai Johdatus maaperätieteeseen (Kuopion kampus) ja/tai Biogeochmistry (Kuopion kampus) ja/tai Soil ecology (Kuopion kampus) tai vastaavat.

 
Ajankohta 

Kenttäkurssi pidetään alkusyksyllä parittomina vuosina Joensuun ja Kuopion kampuksen yhteistyönä; seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Tarjontatieto 

Yhden viikon intensiivikurssi on Joensuun ja Kuopion kampuksen yhdessä järjestämä Hyytiälän kenttäasemalla tai verkkokurssina, koronavirustilanteesta riippuen.

 
Kampus 

Joensuu/Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/ harjoitustyön/ esseen/ oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi. Kurssi järjestetään kiinteässä yhteydessä opettajien oman tutkimuksen kanssa, kenttäkurssin mittauksissa hyödynnetään olemassa olevia tutkimusaloja. Kurssi on osa Metsätieteen (Metsämaan ekologia ja hoito) ja Ympäristötieteen (Ympäristöbiologia) syventäviä opintoja ja kansainvälistä BEC- ja CBU-maisteriohjelmaa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa