Opintojakso
3513157 Eurooppalaisen metsätalouden suuntaukset, 5 op  
Tunniste 3513157  Voimassaolo 13.02.2017 -
Nimi Eurooppalaisen metsätalouden suuntaukset  Lyhenne Eurooppalaisen 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0432 European Forestry 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Timo Tokola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata metsien ja maankäytön historiaa Euroopassa; tuntee eurooppalaisen metsätalouden erityispiirteet; tunnistaa eurooppalaisen metsätalouden päämäärät ottaen huomioon esimerkiksi ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja pystyy kuvailemaan metsien käyttöön liittyvien mahdollisten ristiriitojen ratkaisumalleja ja miten yhteiskunnan suuntaukset ja ympäristö (ilmastonmuutos) vaikuttavat metsiin, metsien hoitoon, ekosysteemeihin, hiilivarantoihin, metsien käyttöön, metsäteollisuuteen ja niiden markkinoihin Euroopassa.

 
Sisältö 

Metsätalous Euroopassa ja metsäekosysteemeihin, metsän tuotantoon, metsien suojeluun ja metsäteollisuuteen liittyvät tavoitteet ja suuntaukset Euroopassa.

 
Suoritustavat 

Luennot (noin 70 h), projekti- ja ryhmätyöt (noin 10 h), paneelikeskustelut (noin 10 h) retkeilyt (noin 10 h), tentti (noin 2 h) ja itsenäinen työskentely (noin 20 h).

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi: Tentti (50%), muu aktiivisuus (projekti- ja ryhmätyöt, paneelikeskustelyt ja muut tehtäväksiannot)(50%)

 
Opettajat 

MSc EF konsortioon kuuluvien yliopistojen opettajat. Yhteyshenkilö Joensuussa: metsätietojärjestelmien professori Timo Tokola.

 
Ajankohta 

Elokuu 2021

 
Kampus 

Joensuun kampus

 
Lisätietoja 

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan MSc European Forestry -opiskelijoille. Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin (KEKE-aines B: ekologiset periaatteet/ekosysteemiajattelu, luonnonvarojen hallinta ja ilmastonmuutos). Opintojakso järjestetään englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa
J: Eurooppalaisen metsätalouden suuntaukset  Luento- ja harjoituskurssi  Timo Tokola  04.08.21 -27.08.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa