Opintojakso
3513019 Bioenergiamarkkinat ja -politiikka, 6 op  
Tunniste 3513019  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Bioenergiamarkkinat ja -politiikka  Lyhenne BioMarPol 
Laajuus 6 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Blas Mola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ovat saaneet tiedot ja taidot analysoida laajenevien bioenergiamarkkinoiden kehityksen kannustimia ja esteitä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelun tuomat tiedot ja taidot lisäävät ymmärtämystä bioenergiaan liittyvistä politiikkatoimista ja hallinnollisista prosesseista. Opiskelijan tulee pystyä käsittelemään markkinoiden syntymiseen, markkina-analyysiin sekä kauppaan liittyviä menetelmiä ja ymmärtämään politiikkatoimien aiheuttamat vaikutukset bioenergiatalouden kehittymiselle. Lisäksi opiskelijan tulee ymmärtää kuluttajien vaatimukset ja tarpeet sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden roolit päätöksenteossa ja bioenergiatalouden edistämisessä.

 
Sisältö 

Ydinaines: Yleiskatsaus biomassojen markkinoista energiantuotannossa sekä biomassaan perustuvat arvoketjut globaalisti ja Euroopan unionin sisällä mukaan lukien hankinta, määrä, kysyntä ja kulutus sekä kuluttajien markkinaodotukset.  Olennaiset politiikat, jotka vaikuttavat puubiomassan määrään ja kulutukseen. Täydentävä tietämys: Bioenergiaan liittyvä hallinto paikallisella ja globaalilla tasolla. Kansainväliset bioenergiamarkkinat ja bioenergian rooli maaseutujen kehittymisessä ja yritystoiminnassa.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (14 h), tehtävät (62 h) ja itsenäinen opiskelu (62 h).

 
Toteutustavat 

Lähiopetus

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla jaettava materiaali.

https://wiki.uef.fi/display/BIOMAP/Home

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Tehtävät (30 %) ja lopputentti (70 %).

 
Opettajat 

Metsäbioenergian yliopistotutkija ja vierailevat luennoitsijat

 
Ajankohta 

Kevät 2022 (3. periodi)

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso suoritetaan englanniksi (tentti ja harjoitukset).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa