Opintojakso
3513070 Metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely, 3 op  
Tunniste 3513070  Voimassaolo 18.03.2013 -
Nimi Metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely  Lyhenne PriSciEco 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jari Kouki 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Feinsinger P.  Designing field studies for biodiversity conservation  2001  Pakollinen Saatavuus
     Ruxton, G.D. & Colegrave N.   Experimental design for the life sciences  2010  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 2nd ed.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssilla perehdytään tieteellisen aineistonkeruun ja päättelyn periaatteisiin ekologian, metsiensuojelun ja biodiversiteettitutkimuksen aloilla. Selkeiden tutkimus- ja koehypoteesien muotoilu, maastoinventointien suunnittelu ja toteutus sekä kokeellisten tutkimusten yleiset suunnitteluperiaatteet käydään läpi. Tieteellisen päättelyn logiikkaa ja teorioiden asemaa tieteellisessä työssä pohditaan sekä perehdytään menetelmien rajoitteisiin ja joihinkin tavallisiin virhemenettelyihin. Opintojakson sisältö keskittyy käsitteellisiin ja periaatteellisiin kysymyksiin, ja se kehittää opiskelijan kykyä loogiseen ajatteluun ja tieteelliseen päättelykykyyn. Saavutettavat taidot ovat laajasti sovellettavissa monissa tieteellisen tiedonhankinnan käytännön kysymyksissä.

 
Sisältö 

Tieteellisen päättelyn periaatteet, menetelmälliset edellytykset ja mahdollisuudet, kenttämittaukset, kokeelliset tutkimusasetelmat ja niiden yleiset edellytykset, hypoteesit, kontrollit, satunnaistaminen ja toistot tieteellisen päättelyn työvälineinä, tilastollinen päättely, pseudotoistojen ongelma, mittaukset ja niiden luotettavuus, tarkkuus ja täsmällisyys, tilastollisen päättelyn teho, otoskoot, indikaattorit ja monitorointi.

 
Suoritustavat 

Jakso suoritetaan luentoavusteisena kirjatenttinä. Jaksoon kuuluu johdantoluennot (4 t), itseoppimista avustava luento (2 h), kirjallisuustentti tai harjoitustöitä sekä loppukeskustelu (4 t). Läsnäolo luennoilla ja loppukeskustelussa edellytetään.

 
Oppimateriaalit 

Feinsinger P. (2001) Designing field studies for biodiversity conservation

Ruxton, G.D. & Colegrave N. (2010) Experimental design for the life sciences, 2nd ed.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäekologian professori

 
Ajankohta 

Järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Luennot ovat tammi- ja maaliskuussa ja loppukeskustelu huhti-toukokuun vaihteessa. Tentti tai harjoitustyö ajoittuu maaliskuun luennon ja loppukeskustelun väliin.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso on tarkoitettu ensi sijassa opiskelijoille, jotka erikoistuvat pro gradu -työssään metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden moduuliin, mutta soveltuu laajasti myös muille. Enimmäisosanottajamäärä on 20 opiskelijaa. Kurssin opetuskieli on vuorovuosin englanti ja suomi (keväällä 2022 englanti).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
J: Metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely  Luento- ja harjoituskurssi  Jari Kouki  19.01.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa